“Üç Devrim Yasası”nı Yeniden Yapacağız…

“Üç Devrim Yasası”nı Yeniden Yapacağız…

Türkiye Cumhuriyeti bir kurtuluş savaşı soncu kurulmasına karşın birbirinden önemli devrimleri en kansız gerçekleştiren belki de ilk ve tek ülkedir.

Cumhuriyet ve devrimlerini bugün yeterince sahiplenemememizin nedeni bu görkemli devrimleri halk olarak bedelini ödememiş olmamızdandır.

Demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin temel taşını oluşturan bu devrimlerden üçü, bundan tam 90 yıl önce 3 Mart 1924 tarihinde TBMM’de kabul edilerek çağdaşlığa doğru önemli bir adım atılmıştır.

1- Şer’iye ve Evkaf mahkemelerinin kaldırılması: Yargının bağımsızlığı ilkesi benimsenerek din kurallarına dayalı yargılama yerine insan haklarına saygılı, bireye değer veren, sanığa savunma hakkı tanıyan çağdaş yasalara dayalı yargılama sistemi toplumumuza kazandırılmak amacıyla, 8 Nisan 1924 tarihinde Şeriye mahkemeleri kaldırılmıştır.

2- Tevhid-i Tedrisat (Öğrenim Birliği Yasası): Bu yasayla kulluktan vatandaşlığa, ümmetlikten ulus bilincine erişmenin yolu, herkese eşit ve parasız eğitim verilmesinin önü açılmış, yasa derhal uygulamaya konularak 5 Mart 1924 tarihinde Maarif Müdürlüğü İstanbul’daki bütün medreselere el koymuştur.

3- Halifeliğin kaldırılışı: Bu yasayla ise laik toplumun temeli atılmış, dinin dünya işlerine karıştırılması yasaklanarak Osmanlı hanedanları yurt dışına gönderilmesi kararı alınmıştır. Yasa çıktıktan iki gün sonra uygulanmış, Abdülmecit ve diğer hanedan üyeleri yurt dışına çıkarılmıştır.

Bugün ülkemizin içinde bulunduğu durum bu üç yasadan gittikçe uzaklaşmış olmamızdan kaynaklanan sorunlardır.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalar olarak, yarına umutla bakabilmek, gelecek kuşaklara emeğe saygılı aydınlık ve çağdaş bir Türkiye bırakabilmek için bu devrimleri yeniden işler hale getirmek, olmazsa yeniden yapmakla yükümlü olduğumuzun bilincindeyiz.

BİRLEŞİK KAMU İŞ KONFEDERASYONU