MEMURLARIN YEMEK HAKKININ GASP EDİLMESİNE İLİŞKİN CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ MURAT BAKAN’A KANUN TASLAĞI SUNDUK

MEMURLARIN YEMEK HAKKININ GASP EDİLMESİNE İLİŞKİN CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ MURAT BAKAN’A KANUN TASLAĞI SUNDUK

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş,  TBMM’de CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ı  ziyaret ederek, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nde Bakanlar Kurulunca değişiklik yapılmasını geri kaldırılmasına yönelik kanun taslağı sunduk.

“Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ilişkin kanun teklifi hakkında TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’a, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, Genel Sekreterimiz Mücahit Dede, Dış İlişkileri ve Ar-Ge Sekreterimiz Doğan Altun, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Hakan Kıran, Genel Sekreteri Arap Mucur, Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız ve Eğitim-İş Genel Mali Sekreteri Hüseyin Kara eşlik etti.

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nde Bakanlar Kurulunca değişiklik yapıldığını hatırlatarak, memurların yemek hakkının gasp edildiğini belirtti.

Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Hakan Kıran da Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe ilişkin soru önergesi hakkında şu bilgiyi verdi: 

"Devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda oldukları; 11. maddesinde Anayasa hükümlerinin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları oldukları; 49. maddesinde çalışmanın herkesin hakkı ve ödevi olduğu, devletin çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı; 55. maddesinde ücretin emeğin karşılığı olduğu, devletin çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alacağı; 65. maddesinde devletin sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getireceği; 128. maddesinde devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlerin, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği; memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği; ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümlerinin saklı olduğu hükme bağlanmıştır.

27.05.1949 tarih ve 7212 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 23. maddesinde herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı olduğu; herkesin herhangi bir ayrım gözetilmeksizin eşit iş için eşit ücrete hakkı olduğu; herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücret hakkı bulunduğu; Avrupa Sosyal Şartının 1. bölümünün 2. maddesinde tüm çalışanların adil çalışma koşullarına sahip olma hakkının bulunduğu; 4. maddesinde tüm çalışanların kendileri ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlamak için yeterli adil bir ücret alma hakkı olduğu düzenlenmiştir.

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin yardım şekli başlıklı 3. maddesinde; ‘’(Değişik fıkra: 20/11/2017-2017/11180 K.) Yiyecek yardımı sadece yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım, nakden veya kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı verilmek suretiyle yapılamaz. Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilir. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebilir.’’ şeklinde düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin yardımın şartları başlıklı 5. Maddesinde;’’ Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödenir. (Ek cümle: 20/11/2017-2017/11180 K.) Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler sadece yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluş tarafından yapılır. Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir. (Ek cümle: 20/11/2017-2017/11180 K.) Yiyecek yardımı bu şekilde kurulan yemek servislerinde yapılır. Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaş eşya kurumlarca sağlanır. Bunlara karşılık memurlardan ücret alınmaz.’’ şeklinde düzenlenmiştir.

6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin 8. fıkrasında bu Kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçlarının komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılacağı düzenlenmiş olup; anılan Kanun gereğince büyükşehir belediyelerinin hizmet sınırları mülki sınırlara genişlemiştir. Bununla birlikte hizmet sınırlarının genişlemesi nedeniyle özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlıkları bünyesinde görev yapan personel mevzuatta taşra personeli olarak tanımlama bulunmamasına karşın yeni kurulan İlçe Hizmet Birimlerinde görevlendirilmeye ve naklen atama işlemlerine tabi tutulmaya başlanmıştır. Bu durumda da merkezde görev yapan personel söz konusu yemek yardımından yararlandırılıyor olsun ya da olmasın bu İlçe Hizmet Birimlerinde görevlendirilen ya da naklen ataması yapılan personel söz konusu yardımdan mahrum bırakılmaktadır. Bu farklı hizmet birimlerine merkezden yemek taşınması durumunda ise toplam maliyet kurum için fazlasıyla artmakta ve bu da kamu zararına sebebiyet vermektedir. Ayrıca merkezden uzakta bir ilçede ya da köyde tek başına veya merkezde olsa dahi 50 personelden daha az çalışanı olan birimlerde görev yapan memurlar da söz konusu yardımdan mahrum bırakılmaktadır.

Bununla birlikte yemek hizmeti verilen yerlerin olumsuz şartları nedeni ile veya kurumlarda yemek hizmetinin teknik ya da fiziki şartların elverişsizliği nedeniyle verilememesi gibi nedenlerle bu yemek hizmetinden faydalanamayan çok kamu çalışanının bulunduğu izahtan varestedir. Bu doğrultuda olmak üzere yemek yardımının, kamu çalışanlarına ticket-fiş olarak verilmesi halinde kamu çalışanlarının söz konusu yemek yardımından ülke düzeyinde yeknesak olarak yararlanmalarının temin edileceği açıktır.

Değişiklikle, Anayasa’daki Sosyal Devlet ve Eşitlik İlkesi de dikkate alınarak devlet memurlarının yemek yardımından adil bir biçimde yararlanması amaçlanmıştır."