1970 yılının 15–16 Haziran 1970 tarihinde İstanbul ve Kocaeli’de, Türkiye işçi sınıfı tarihinde o güne kadar örneği ve hatta benzeri görülmemiş bir eylemlilik y

1970 yılının 15–16 Haziran 1970 tarihinde İstanbul ve Kocaeli’de, Türkiye işçi sınıfı tarihinde o güne kadar örneği ve hatta benzeri görülmemiş bir eylemlilik y

GENEL SAĞLIK- İŞ SENDİKASI
Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
GENEL MERKEZİ
21/06/2013
DANIŞTAY GENEL SAĞLIK-İŞ’İ HAKLI BULDU
HÜKÜMETE DUR DEDİ !
AKP Hükümeti çalışma yaşamı ile ilgili düzenlemelerinde “Ben yaptım oldu” anlayışı ile davranmaktadır. Çalışanların hakları, yasaların kendilerine sağladığı olanaklar, uluslararası ortak değerler ve anayasal güvenceler çoğu zaman hükümet için bir anlam taşımamaktadır. Aklıma eseni ya torba yasalar ile toplumda tartışılmadan Meclis çoğunluğum ile TBMM den geçiririm ya da  genelgelerle aynı sonuca ulaşırım demektedir.

Yandaş basın, yandaş sendikalar, yandaş sivil toplum örgütlerinden sonra yandaş yargı da elde ettiğini düşünen ve hukuksuz uygulamaların geri dönmeyeceğini düşünen hükümet yetkililerine en güzel yanıtı bağımsız yargı verdi. Çalışanlar adına açtığımız davada Danıştay bizi haklı bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

“663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin ‘İkamet Mecburiyeti’ başlıklı 55. Maddesinde, Bakanlığın, kamu ve özel bütün sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan sağlık personeli için görevli olduğu kuruluşun bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etme mecburiyeti getirebileceği, bu mecburiyetin usul ve esaslarının Bakanlıkça belirleneceği hükmü yer almış, anılan madde uyarınca yayımlanan dava konusu 2012/31 sayılı Genelgede ‘… hastaların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetine zamanında ulaşabilmelerinin büyük önem taşıdığı, …kamu ve özel sağlık kuruluşlarında sağlık hizmetlerinin verimli ve aksamadan yerine getirilmesini temin amacıyla normal mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulabilen sağlık personelinin, ihtiyaç durumunda en kısa sürede sağlık kuruluşuna ulaşması gerektiği, bu itibarla ilgili personelin normal ulaşım şartlarında 30 dakika içerisinde sağlık kuruluşunda bulunmasını sağlayacak şekilde belirtilen kanun hükmüne riayet edilmesi gerektiği, mülki idari amirlerinin eş durumu, sağlık mazereti sebebiyle ya da personelin ikameti için mesken bulunmadığı durumlarda sağlık hizmetinin aksamaması için gerekli tedbirleri almak kaydıyla, bu süreyi ilgili kişinin ihtiyacını dikkate alarak belirleyebileceği, uygulamanın titizlikle takibi ile genelgeye aykırı hareket eden personel hakkında görev yaptığı kuruluşun mevzuatına göre idari ve disiplin işlemi yapılması hususunda gereğinin yapılmasını içeren genelgeye karşı Genel Sağlık-İş Sendikası Hukuk Bürosu tarafından Danıştay’a yürütmenin durdurulması için dava açılmıştı. Danıştay, ilgili genelgenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümlere göre yok sayılması gerektiğine karar vererek yürütmeyi durdurmuştur.

Sağlık çalışanlarının her türlü sorununda onların yanında yer almayı ve birlikte mücadele etmeyi kuruluş amaçlarından sayan Genel Sağlık-İş Sendikası olarak, hükümeti ve bakanlığı, alacağı kararlarda, çalışanları, onların haklarını, insan onuruna yakışır iş yaşamı kurallarını gözetmeye bir kez daha davet ediyoruz. Gözümüz üzerinizde.  Biz buradayız ve çalışanlarımızın hak ve çıkarlarını korumayı sürdüreceğiz.

 

Genel Sağlık İş Sendikası

Genel Merkezi