Birleşik Kamu-iş Tüzüğü

Birleşik Kamu-iş Tüzüğü

BİRLEŞİK KAMU İŞ KONFEDERASYON TÜZÜĞÜ

I. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

KONFEDERASYONUN ADI,  MERKEZİ VE ADRESİ:

Madde: 1- Konfederasyonun adı: Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu, Kısa adı: BİRLEŞİK KAMU-İŞ’tir.

Merkezi: Ankara’dır.

Konfederasyonun Merkezini değiştirmeye Genel Kurul, adresini değiştirmeye Merkez Yönetim Kurulu Yetkilidir.

 

 

KONFEDERASYONUN ÇALIŞMA ALANI:

Madde 2- Konfederasyonun çalışma alanı, 4688 sayılı “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu” kapsamında belirlenen hizmet kollarının tümüdür.

 

 

KONFEDERASYONUN AMAÇLARI:

Madde 3-Konfederasyonun amacı: çalışanların ortak ekonomik, sosyal, mesleki hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek üye sendikalar arasında karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, çalışma ve toplumsal barışın sağlanması ve devam ettirilmesi için çaba göstermek ve mücadele etmek,

Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Bağımsızlığını, Egemenliğini, Ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzenini, Demokratikleşme ve

Çağdaşlaşma hedefini geliştirerek korumak.

Konfederasyon bu amacı gerçekleştirmek için:

a) Çalışanların ekonomik, demokratik, sosyal, siyasal, yasal, kültürel, mesleki, hukuksal, özlük haklarını ve çıkarlarının korunmasını, geliştirilmesini, denetimini

b) Grevli toplu sözleşmeli" bir sendikal yaşamın yerleştirilmesi ve geliştirilmesi.

c)Tüm çalışanların sendikalaşmasını, sendikaların tüm organ ve birimlerinde sendika içi demokrasiyi katılımcı bir anlayışla yaşama geçirmeyi ve geliştirmeyi,

d)Çalışma koşullarının iyileştirilmesini, iş güvencesi ve iş güvenliğinin sağlanmasını, üyelerin geleceğe güvenle bakabilecekleri sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi için etkin bir şekilde uğraş vermeyi,

e)Kamu hizmetinin verildiği her alanda meslek hastalığı tanımının yapılması ve çalışanların iş riskleri nedeniyle mevcut ve olası meslek hastalıklarına karşı araştırma, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin devlet tarafından oluşturulması için ısrarcı olmayı, örnek proje üretmeyi ve sunmayı,

f)Kamuda çalışan kadınların kadın olmaktan ileri gelen sorunlarının tespiti ve çözümü için mücadele etmeyi,

g)Engellilerin çalışma yaşamına en uygun koşullarda katılımını sağlamayı, engellerinden kaynaklanan sorunlara çözüm üretmeyi ve olanaklar sunmayı amaçlar.

h)Barışın, insan haklarının korunması, ekolojik tahribatın önlenmesi, tarih ve kültürel çevreyi korumayı, yaşamın her alanında çoğulcu katılımcı demokrasinin gerçekleştirilip geliştirilmesi için toplumsal katılımı sağlamayı, baskı ve denetim grubu olarak mücadele etmeyi.

ı)Eğitim, öğretim, sosyal güvenlik, sosyal adalet, hukuk, kültürel, sağlık politikaları ve çalışma yaşamı ile ilgili kararların planlanmasına, oluşturulmasına, yürütülmesine ve denetimine etkin bir şekilde katılmayı,

i)Nitelikli hizmet için kamu çalışanı yetiştirilmesi ve kamuda çalışanların niteliklerinin hizmet içi eğitimlerle artırılması, hizmet kollarında meslek grupları arasındaki iş barışının sağlanması için mücadeleyi,

k)Tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına dayalı sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliştirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmayı,

l)Çalışma standartlarının çağımıza uygun şekilde yeniden düzenlenmesini sağlamak ve sürekli iyileştirilmesi için çalışmalarda bulunmayı amaç edin

m)Tüm çalışanların siyaset yapma hakkının önündeki engellerin kaldırılmasını,

n) Çağdaş yaşam ölçütlerine uygun, insanlık onuruna yaraşır adaletli bir ücret sisteminin oluşturulmasını sağlamayı amaç edinir.

 

KONFEDERASYONUN İLKELERİ:

Madde 4- Birleşik Kamu-İş:

a) Demokratik, katılımcı sınıf ve kitle sendikacılığını savunur. Tüm ücretli çalışanları ve örgütlerini kardeş olarak görür. Sınıf kardeşliği temelinde, ulusal ve Uluslar arası dayanışma ve yardımlaşmayı, hak ve çıkarlarını gözetmeyi görev bilir.

b)Demokrasiyi çoğunluğun yönetme, azınlığın da kendini ifade edebilme ve çoğunluk olabilme hakkı olarak görür. Kararların en geniş katılım ve açıklıkla alınmasını savunur.

c)Örgütsel güç ve gereksinimlerine göre eylem anlayışına sahiptir. Yapacağı eylemlerde, üyelerinin en geniş katılımını sağlamayı ve toplumun desteğini almayı hedefler.

d)İnsan hakları, temel özgürlük ve demokratik haklar mücadelesini destekler. Üyeleri arasında din, dil, ırk, cins, etnik köken, politik ve benzeri her türlü ayrımcılığa karşı çıkar.

e)Toplumun sosyal devlet anlayışı içerisinde verilen hizmetlerden yararlanma hakkı olduğunu, bunların olanaklarını sağlamak, topluma sunmak ve sürekli olarak geliştirip genişletmenin devletin vazgeçilmez görevi olduğunu savunur. Devletin bu görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmesi için mücadele eder.

f) Üyelerinin düşünce özgürlüğüne saygı gösterir, onların siyasetle uğraşma haklarını da savunur. Ancak bunu yaparken, hiçbir siyasal parti ya da odağın müdahalesine fırsat vermez.

g)Sendikada seçilen organ üyeleri, ancak kendilerini seçen organ ve üyeler tarafından görevden alınabilirler. Tüzük, yönetmelikler ve ilgili genel kurul kararlarınca yetkilendirilmiş organların, bu konuya ilişkin görev ve sorumlulukları gereği yapacakları yürütme bu ilkeyle çelişmez.

h)Çalışanların zararına olan ve sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmayan her türlü özelleştirmelere karşı mücadele eder.

ı)Sendikal amaç ve ilkelerin gerçekleştirilmesi için "üretimden gelen gücü" dâhil tüm hak ve yetkilerini etkin bir biçimde kullanmak için mücadele eder.

i)Üyeleri adına, diğer çalışanların sendika ve konfederasyonları ile birlikte demokratik bir sendika, toplusözleşme, grev, iş, sağlık ve sosyal güvenlik yasalarının çıkarılması için mücadele eder,

j) Tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını TEMEL İLKE sayar.

k)Konfederasyonu oluşturan sendikaların, konfederasyon yönetiminde azami temsili yet hakları olduğunu kabul eder.

 

KONFEDERASYONUN GÖREVLERİ

Madde 5- Birleşik Kamu-İş:

a)Üyeleri adına toplu görüşmeye esas teklifler hazırlayıp katılmak, sonuçlandırmak ve taraf olmak.

b) Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek ve toplu görüşme sonucunda anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek üzere idarî kurullara üyeleri arasından temsilciler göndermek.

c)Devlet personel mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci göndermek.

d)Verimlilik araştırmaları yapmak, sonuçlarla ilgili raporlar düzenlemek, önerilerde bulunmak ve işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yapmak.

e)Üyelerin meslekî yeterliliklerinin artırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer ve sosyal amaçlı toplantılar düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve yayınlarda bulunmak. Üyelerinin mesleki

ve sendikal eğitimlerini sağlamak için her türlü kültürel ve eğitimsel faaliyette bulunmak.

f)Üyelerin ortak ekonomik, sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara, yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar yapmak, öneriler getirmek.

g)Üyelerin sendikal çalışmalar nedeniyle işverence mağdur edilmeleri durumunda, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde, çalışma yaşam ve koşullarından, mevzuattan, toplugörüşme uyuşmazlıklarından doğan her türlü sorun ve güçlüklerinde üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak.

h)Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla, eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, lokal, kütüphane, basımevi, kreş, öğrenci yurdu, yuva ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları, vakıf kurmak ve yönetmek ile herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek. Konfederasyon tüm bu etkinliklerden yararlanma

yönünden üyeleri arasında hiçbir ayrım gözetemez.

ı)Yazılı, görsel ya da işitsel her türlü basım-yayım faaliyetinde bulunmak,

i)Üyelerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin bakım, eğitim, sağlık ve sosyal koşullarının düzeltilmesine çalışmak,

j)Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak, karşılıklı deneyim aktarımında bulunmak amacı ile, amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara serbestçe üye olmak, kuruluşuna katılmak, toplantılarına gözlemci ya da temsilci sıfatıyla katılmak, yayın değişimi

yapmak, gerek gördüğünde üyelikten çekilmek.

k)Anayasa' dan, yasalardan, uluslararası sözleşme ve belgelerden doğan tüm hak ve yetkileri kullanmak.

 

YASAKLAR

Madde 6-

1) Kamu makamlarından ve siyasi partilerden maddi yardım almaz ve bu kuruluşlara maddi yardımda bulunmaz.

2)Konfederasyon, siyasi partilerin kuruluşu içinde yer almaz, siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanmaz. Hiçbir siyasi parti, sendikanın yetkili organlarında siyasi semboller aracılığıyla temsil edilemez.

3)konfederasyon içerisinde; Cumhuriyetin temel ilkeleri, nitelikleri, laik ve demokratik esaslara aykırı davranışlar içerisine girilemez, siyasi ve ideolojik semboller kullanılamaz

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

 

 

Üyeliğin Kazanılması

Madde 7- konfederasyona üyelik başvurusunda bulunacak sendikanın;

1-Hizmet kolu esasına göre kurulmuş ve Türkiye çapında faaliyet göstermeyi amaç edinmiş kamu görevlileri sendikası olması,

2-Sendikanın genel kurulunda alınacak konfederasyona katılma kararı ile birlikte konfederasyona üyelik başvurusunda bulunulması gerekir. Konfederasyon yönetim kurulunca otuz gün içerisinde reddedilmeyen üyelik başvuruları kabul edilmiş sayılır.

Üyeliğe kabul edilen sendika, tüzük hükümlerini de kabul etmiş sayılır.

 

 

 

Üyelikten Çekilme:

Madde 8-

Üye sendikalar genel kurullarına katılan üye ya da delege tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile alacağı kararla üyelikten ayrılabilirler.

Üye sendika çekilme bildirimi sendikanın çekilmeye dair genel kurulda aldığı karar ile birlikte konfederasyon yönetim kuruluna bildirir. Çekilme isteminin görüşüleceği genel kurula konfederasyon adına temsilcilerinin katılması ve bu temsilcilere söz hakkı tanınması şarttır. Bu madde hükmüne uymayan ayrılma geçerli olmayıp maddede belirtilen hususlar gerçekleşinceye kadar üyeliğin gerekli kıldığı hak ve sorumluluklar aynen devam eder. Bu madde hükmüne uygun şekilde üyelikten ayrılan sendika ayrıldığı tarihten itibaren 1 ay daha üyelik aidatı ödemek zorundadır. Üyelerin bu tarihe kadar aidat ve diğer borçlarını ödemesi şarttır.

Konfederasyonca ayrılma işlemi 3 ay içinde sonuçlandırılmaz ise üye sendika üyelikten ayrılmış sayılır.

 

Konfederasyondan Çıkarılma:

Madde 9- Konfederasyonun tüzük, amaç ve ilkelerine uymayan sendika üyelikten çıkarılır. Üyenin konfederasyondan çıkarılma kararı, Konfederasyon Disiplin Kurulunun yaptığı soruşturma sonucu düzenleyeceği rapora istinaden, doğrudan Yönetim Kurulunun teklifi veya Genel Kurul’a katılan delegelerin 1/5’inin yazılı önergesi üzerine Genel Kurulca verilir.

 

Genel Kurulun üyelikten çıkarma kararı vermesi halinde durum ilgili Bakanlığa ve ilgili sendikaya yazı ile bildirilir.

 

Hakkında çıkarılma kararı verilen sendikanın, genel hükümler çerçevesinde yargı yollarına başvuru hakkı saklıdır.

 

Genel Kurulda üyelikten çıkarılma kararı verilen sendikanın Konfederasyon delegeleri kararın verildiği andan itibaren genel kuruldaki hiçbir oylamaya katılamaz.

 

Uluslararası Kuruluşlara Üyelik:

Madde 10- Konfederasyon amacına ve ilkelerine uyan uluslararası kuruluşlara üye olabilir. Genel kurul kararıyla da üyelikten çekilebilir.

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Konfederasyonun Organları:

Madde 11- Konfederasyonun zorunlu organları;

a)Genel Kurul,

b)Yönetim Kurulu,

c)Denetleme Kurulu,

d)Disiplin Kurulu

Diğer Organları ise;

a)Başkanlar Kurulu

b) Danışma Kurulu’dur.

 

 

 

Genel Kurulun Oluşturulması:

Genel kurulların oluşması:

Madde:12- Genel Kurul Konfederasyonun en yetkili organıdır.

Konfederasyon Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri bu sıfatla Genel

Kurullarına delege olarak katılırlar. Genel Kurul, doğal delegeler ve üye sendikaların genel kurullarında seçilen delegeler olmak üzere toplam 200 delegeden oluşur. Delege sıfatı müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer. Delege dağılımında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının genel kurul öncesi resmi gazetede yayımlamış olduğu üye sayısı verileri esas alınır ve Konfederasyon yönetim kurulu Genel Kurulda Üye sendikaların Kaç delege ile temsil edileceklerini üye sendikaların genel kurulundan 1 ay önce bildirmek zorundadır.

Olağan Genel Kurul, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile Konfederasyon merkezin bulunduğu ilde üç yılda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı delege tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılabilir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz. İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe

Önerisi, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az on beş gün önce gönderilir.

Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç altmış gün içinde toplanır.

Genel kurula çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır.

Toplantı yeter sayısı delege tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılabilir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

Karar yeter sayısı toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur.

Sendikalar Genel Kurul tarihlerinin belirlenmesinde konfederasyonun Genel Kurul takvimini esas alır.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde 13– Genel kurul konfederasyonun en üst organı olup, başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

1.Zorunlu organların seçimlerini yapmak,

2. Tüzük değişikliği yapmak,

3. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek.

4. Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programını ve bütçeyi görüşmek aynen veya değiştirerek kabul etmek,

5. Gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak veya mevcut taşınmaz malları satmak, kiralamak, ipotek etmek ve benzeri konularda yönetim kuruluna yetki vermek,

6. Üye sendikaların konfederasyona ödeyecekleri aidat miktarını belirlemek,

7. Yurtdışındaki üst kuruluşlara üyeliğe ya da üyelikten ayrılmaya karar vermek,

8. Başka bir konfederasyon ile birleşme ya da katılmaya karar vermek,

9. Konfederasyonun feshine, feshi halinde ise mal varlığının nereye devredileceğine karar vermek,

10.Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulacak disiplin kurulu kararlarını incelemek ve karara bağlamak,

11.Tüzükte yazılı amaç ve ilkelerin gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,

12. Konfederasyon yönetim kurulu üyelerine verilecek aylıklar, sosyal yardımlar, zam ve tazminatlar ile huzur hakkını belirler. Ödenek, yolluk ve gündeliklerin belirlenmesi ve uygulamaya ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verir. Ödenecek aylıklar en yüksek devlet memuru maaşından yüksek, kurumlarında almış oldukları maaştan düşük olamaz. Yönetim kuruluna eşit işe eşit ücret çerçevesinde eşit ücret ödenir.

13.Genel kurula intikal eden diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

14.Kanun ve tüzük gereğince başka bir organa bırakılmamış konuları görüşerek karara bağlamak.

 

Seçimlerde Uyulacak Esaslar:

Madde 14- Genel Kurullarda zorunlu organlara yapılacak seçimler ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre yapılır. Şu kadar ki yapılacak seçimlerde adaylar arasında eşitliği bozucu hiçbir işlem yapılamaz.

Genel kurul tarafından zorunlu organlara yapılacak seçimler; serbest, gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, Genel Kurulca karar alınmamışsa tüm diğer oylamalar açık şekilde yapılır.

 

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Oluşumu:

Madde 15- Yönetim Kurulu; Üye sendikaların üyeleri arasından Genel Kurulca seçilen 7 asıl üyeden oluşur. 7’de yedek üye seçilir. Yönetim kurulu seçimlerin kesinleşmesini müteakip en geç bir hafta içinde toplanarak aralarından bir üyeyi Genel Başkan olarak seçerler. Yine aynı toplantıda diğer üyelerin görev bölümü yapılır. İhtiyaç halinde yönetim kurulu üyelerinin görev ve görev tanımları aynı usulle değiştirilebilir.

 

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 16- Yönetim Kurulu, Konfederasyonun genel kuruldan sonraki en yetkili karar ve yürütme organıdır.

 

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 

a)Kanun, Tüzük, Genel Kurul kararları ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda konfederasyonu yönetmek, yetkileri kullanmakla görevlidir.

 

b) Konfederasyon ile ilgili tüm işlemleri tüzük, Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulu kararları ile yönetmelikler doğrultusunda yürütür.

 

c) Gelecek döneme ilişkin çalışma programı ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar.

 

d) Üye sendikalar adına veya birlikte toplu sözleşme yapar. Bu konuda ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurur, görüş bildirir ve istekte bulunur.

 

e)Üyelik başvurularını karara bağlar,

 

f)Yasa, Tüzük ve ilgili yönetmeliklere göre Konfederasyonun il ve bölge temsilciliklerini oluşturabilir.

 

g)Gerekli gördüğünde Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapar.

 

h)Başkanlar Kurulu ve Danışma Kurulu’nu tüzük ve ilgili yönetmelik esaslarına göre toplantıya çağırır ve bu toplantılarla ilgili işlemleri yürütür.

 

ı)Konfederasyonun gelir-gider işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yürütür.

 

i)Üyelerini temsilen, çalışma yaşamında yasa, mevzuat, sözleşmeler vb. gibi haklarıyla ilgili kişi ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunur, anlaşmalar ve sözleşmeler yapar, yargıya başvurur, bu sebeple açılan davalarda husumete ehil olur, sulh ve ibra eder.

 

j)Üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini arttırıcı kurs, seminer, konferans vb. toplantılar düzenler; üyelerinin ve ailelerinin yararlanması için kanun, tüzük ve yönetmeliklerin izin verdiği plan, proje ve müessesleri oluşturur ve bunlarla ilgili işlemleri yürütür.

 

k)Genel Kurulun görüş ve kararları doğrultusunda Tüzükte belirtilen yönetmelikleri hazırlar, bunları genel kurulun onayına sunar veya önceden alınan yetkiye istinaden uygulamaya koyar.

 

l)Tüzükte belirlenen amaçların gerçekleşmesine ilişkin bilimsel ve teknik bürolar, çalışma grupları kurar, Konfederasyon çalışanlarını atar, bunlarla ilgili ücret ve her türlü hak ile çalışma koşullarını belirler.

 

m)Konfederasyon adına anlaşmalar düzenler.

 

n) Ulusal ya da uluslararası örgütlerle kamu ve özel kuruluşların yapacakları toplantı ve gezilere katılacak temsilcileri saptar,

 

o) Konfederasyon merkezinin bulunduğu il sınırları içinde adres değişikliğine karar verir,

 

ö)Tüzük ve yönetmelik hükümlerine, organ kararlarına aykırı davranan üye ve sendikalar hakkında Disiplin işlemlerini yürütür,

 

p)Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapar.

 

 

Yönetim Kurulu Çalışma Esasları:

Madde:17-Yönetim Kurulu, ayda bir olağan olarak toplanır. Genel Başkan’ın veya yönetim kurulu üyelerinden en az ikisinin yazılı isteği üzerine ve Genel Başkanın çağrısı ile her zaman toplanabilir. Toplantılar salt çoğunlukla yapılır. Kararlar da katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

 

Toplantılara Genel Başkan başkanlık eder. Yokluğunda vekili bu görevi yerine getirir.

 

Konfederasyon adına işlemlere imza atacak yöneticiler yönetim kurulunca belirlenir. Bunlara imza sirküsü çıkarılır.

 

Üst üste mazeretsiz olarak 3 toplantıya katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona erer. Her hangi bir nedenle yönetim kurulu üyelerinden ayrılan olduğunda yerine sıradaki yedek üye çağrılır. 

 

Genel Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Madde 18- Genel başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

1.Konfederasyon tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında özel ve tüzel kişiler ile kamu ve yargı makamları karşısında temsil eder.

2. Yönetim Kurulu, Başkanlar Kurulu ve danışma kurullarına başkanlık eder. Gerektiğinde bu yetkilerini yönetim kurulu üyelerine devreder.

3.Konfederasyon ile üye sendikalar arasındaki koordinasyonu sağlar, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda yönetim kuruluna bilgi verir,

4. Genel Başkanın yokluğunda Genel Sekreter yukarıda belirtilen görev ve yetkileri üstlenir.

 

Mülga

 

Mülga

 

Mülga

 

Mülga

 

Mülga

 

Mülga

 

 

 

DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulunun Oluşumu Görev ve Yetkileri:

Madde 19-Denetim Kurulu Genel Kurul tarafından üyeler arasından seçilen 3 asıl üyeden oluşur. 3’te yedek üye seçilir.

 

Seçimlerin kesinleşmesini müteakip bir hafta içinde toplanarak aralarından bir kişiyi Denetim Kurulu Başkanı bir kişiyi de Raportör olarak seçerler. Denetim kurulu salt çoğunlukla toplanabilir ve kararlarını salt çoğunlukla alabilir.

 

Denetim Kurulu en geç altı ayda bir Konfederasyon işlemlerini denetler. Denetimlerini, konfederasyon işlemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik hükümleri ile Genel Kurul kararlarına uygunluk açısından yapar. Denetim faaliyeti bir oturumdan fazla sürebilir. Denetim sonucuna ilişkin rapor Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu raporda yer alan hususlarla ilgili yaptığı işlemleri içeren bilgilerle beraber denetim kurulu raporunu takip eden ilk Başkanlar Kurulu Toplantısına sunar.

 

Denetim Kurulu dönem içinde yaptığı incelemelerini içeren nihai raporunu Genel Kurula sunar.

 

Denetim Kurulu gerekli görürse Yönetim Kurulu’ndan Genel Kurul’un toplanmasını isteyebilir.

 

 

Mülga

 

DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulunun Oluşması Görev ve Yetkileri:

Madde 20- Konfederasyon Disiplin Kurulu, üyeler arasından genel kurulca seçilen 3 asıl üyeden oluşur. 3’te yedek üye seçilir.

 

Konfederasyon Disiplin Kurulu genel kurul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra on beş gün içinde yapacağı ilk toplantıda kendi arasından bir başkan ve bir Raportör seçer.

 

Disiplin Kurulu Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine ilgili konuyla ilgili inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütür. Disiplin kurulunun yürüttüğü bir dosyayla ilgili Konfederasyon ve üye sendikaların her birimi ve üyesi Disiplin Kurulu’nun istediği bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Aksi durum rapora ayrıca yazılır.

 

Disiplin Kurulu yürüttüğü bir soruşturma sonucu düzenlediği raporu gereği yapılmak üzere yönetim kuruluna verir. Raporun gereği yönetim kurulu tarafından yürütülür.

 

 

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 21-1)Disiplin kurulu, Konfederasyon tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket eden üye sendikalar ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında soruşturma yapar, bu tüzük ve yönetmelikte gösterilen disiplin cezalarını verir ve sonucunu gereği için genel kurula ve diğer ilgililere bildirir.

2)Üye Sendikaların Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlar.

3)Üyelikten çıkarma cezası verilmesini gerekli gördüğü durumlarda ilgilinin üyeliğini Konfederasyon Genel Kuruluna kadar askıya alarak kararını Genel Kurula sunar.

4)Görev dönemine ilişkin raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunar.

5- Bu tüzükte düzenlenmiş disiplin yöntem ve esasları disiplin kurulu yönetmeliği ile düzenlenir. Genel kurulda onaylandıktan sonra uygulanır.

 

 

 

 

 

DİSİPLİN CEZALARI

MADDE 22-:

Konfederasyona ve üye sendikalara verilebilecek disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma

b) Kınama

c) Geçici olarak üyelikten çıkarma

d) Geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma

e) Kesin olarak üyelikten çıkarma

f) Kesin olarak yöneticilikten uzaklaştırma

 

 

BAŞKANLAR KURULU

Başkanlar Kurulunun Oluşumu Görev ve Yetkileri:

Madde: 23- Başkanlar kurulu, Konfederasyon yönetim kurulu ile üye sendikaların genel başkanlarından oluşur. Eğer üye sendikanın genel başkanı konfederasyon yönetim kurulu üyesi ise o sendikanın bir yönetim kurulu üyesi de toplantıya katılır. Yine toplantılara gerektiğinde konfederasyon başkanı tarafından veya yönetim kurulu kararı ile alanında uzman kişiler dinlenmek üzere çağrılabilir.  

 

Başkanlar kurulu üç ayda bir olağan olarak yönetim kurulunun belirleyeceği gün ve yerde toplanır. Yine yönetim kurulu kararı ile her zaman olağanüstü toplanabilir.  Başkanlar kuruluna Genel Başkan başkanlık eder. Yokluğunda vekili bu görevi yerine getirir. Gündem yönetim kurulunca hazırlanarak en geç bir hafta önceden ilgililere gönderilir. 

 

Başkanlar kurulu konfederasyon ve üye sendikalarla ilgili her konuda görüşme yapabilir.

 

Danışma Kurulu:

Madde: 24- Danışma kurulu, konfederasyon yönetim kurulu, üye sendikaların yönetim kurulu ve bu sendikaların şube ve il temsilcilik başkanlarından oluşur.

 

Gerekli hallerde konfederasyon merkez yönetim kurulu kararı ile toplanır. Gündem yönetim kurulu tarafından hazırlanır.

 

Toplantılara Genel Başkan başkanlık eder. Yokluğunda vekili bu görevi yerine getirir.

 

Danışma kurulunda konfederasyon ve üye sendikaların gündeminde olan konular görüşülür. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Tavsiye niteliği taşır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

 

Konfederasyon Gelirleri

Madde: 25- Konfederasyonun gelirleri şunlardır:

2. Üye sendikalardan alınacak aidatlar,

3. Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan gelirler,

4. Bağış ve yardımlar,

5. Sosyal, kültürel ve yayın faaliyetlerden elde edilen gelirler,

6. İşverenden, siyasi parti ve oluşumlardan bağış ya da yardım kabul edilemez.

7. Konfederasyon, zorunlu giderleri için Merkez Kasasında bulunduracağı miktar aylık gelirinin 1/10’undan fazlası olamaz.

8. Diğer gelirler.

 

 

 

.

Üyelik Aidatları:

Madde: 26- Konfederasyona üye sendikalar, tahsil ettiği aidat gelirinin % 6’sı (yüzde altı) oranında aidat öderler.

 

Üyelik aidatı her ay düzenli olarak Konfederasyonun banka hesabına yatırılır.

 

 Üye sendikalar altı ayda bir gelir tablolarını ve hesap yılı sonunda tüm mali tablolarının birer suretini konfederasyona verirler.

 

 Üye sendikalar herhangi bir nedenle üyelikten ayrılsalar dahi tahakkuk etmiş aidatlarını ödemek zorundadırlar.

 

 

 

 

Konfederasyonun Giderleri:

Madde: 27- Giderler, Konfederasyonun amaç ve faaliyetleri doğrultusunda Konfederasyonun Tüzüğü ve Yasalar gereği yapılan harcamalardan oluşur.

a)Yönetici ve diğer personelin ücret, yolluk, tazminat ve diğer ödenekleri,

b)Sosyal ve kültürel çalışma giderleri,

c)Basın yayın giderleri,

d)Eğitim ve örgütlenme giderleri,

e)Mal varlığı satın alma, kiralama, bakım ve onarım giderleri,

f) Temsil, karşılama ve ağırlama giderleri,

g) Mahkeme, Avukat, Noter giderleri,

h)Diğer sendikal faaliyetlerdeki tüm giderler.

I) Oluşturulacak komisyon ve kurul giderleri.

 

 

 Kaza Maluliyet ve Ölüm Tazminatı:

Madde:28- Zorunlu organlarda görev alan asıl üyeler veya Konfederasyon personelinden her hangi birinin Konfederasyonla ilgili görevi yerine getirmesi esnasında vuku bulacak bir kaza sonucu malul kalanlara Yönetim Kurulu Kararı ile maluliyeti oranında en çok net aylık ücretinin 4 katı, iş yapamaz durumda malul kalanlara net aylık ücretinin 8 katı, ölenlerin varislerine ise net aylık ücretlerinin 10 katı tazminat ödenir. Bunlardan tedavi sürelerinde istirahatlı oldukları döneme ait meydana gelebilecek hak kayıpları Konfederasyonca karşılanır.

 

Konfederasyonda Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar:

Madde: 29- konfederasyon aşağıdaki yazılı defterleri, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler.

1.Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirim formları,

2. Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılacağı karar defteri,

3. Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği, gelen ve giden evrak kayıt defteri ile zimmet defterleri,

4. Gelen evrakın aslı, giden evrakların suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,

5. Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defter-i kebir,

6. Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defterleri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyalar,

g) Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme ve disiplin kurulu karar defterleri, gelen ve giden evrak defterleri, zimmet defterleri ile muhasebeyi ilgilendiren defterlerin tümü noterce tasdik edilir. Konfederasyon tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterler de tutabilir. Defterler ve belgeler ilgili bulundukları yıldan itibaren 10 yıl süreyle saklanır.

 

Katılma ve Birleşme:

Madde: 30- Konfederasyonun bir başka Konfederasyon ile birleşmesi veya katılması

veya başka bir Konfederasyonun birleşik kamu-iş'e katılması kararı genel kurullarda veya bu amaçla toplanacak olağanüstü genel kurullarda delege tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.

 

 

Fesih, İnfisah, Kapatma Hallerinde Yapılacak İşlem

Madde 31- Konfederasyonun feshi, genel kurul delege sayının üçte iki çoğunluk kararı ile mümkündür. Fesih, İnfisah ve kapatma hallerinde konfederasyonun mal ve para varlığı, 2821 sayılı sendikalar kanununu 46. maddesine göre devredilir.

 

Demirbaşların Satış ve Terkininde Uygulanacak Usul ve Esaslar:

Madde 32-

Konfederasyon amaç ve görevlerinin gerektirdiği her türlü taşınır ve taşınmaz mal iktisap edebilir. Demirbaşların Satış ve Terkini için Kıymet takdiri için bilirkişi heyeti oluşturur. Bilirkişi heyetinin belirlediği rakam Muhammen bedel Kabul edilerek, İşlem Konusu Demirbaşın ekonomik değeri varsa Kapalı zarf usulü ihale ile en fazla verene, Ekonomik değeri yoksa terkin yolu ile yapılır. Bu Konuda Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerine uyulur.

 

Tüzük Değişikliği:

Madde 33- Tüzük değişikliği, Genel Kurula katılan delegelerin salt çoğunluğu ile yapılabilir. Konfederasyon tüzüğünde belirtilen ilke ve amaç maddelerinde yapılacak değişiklikler için çoğunluk oyu genel kurul delege tam sayısının üçte ikisinden az olamaz.

Ancak, yasada zorunlu kılınan durum ve yetkili makamın istemi üzerine yapılacak tüzük değişikliklerinde yukarıdaki oranlar aranmaz, kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır

 

Yönetmelikler

Madde 34- Bu tüzük uyarınca çıkarılması gerekli yönetmelikler, tüzüğün yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yönetim kurulunca hazırlanır ve yürürlüğe konulur.

Denetleme ve Disiplin Kurullarının yönetmelikleri ise ilk genel kurulda onaylandıktan sonra uygulanır.

 

 

Kurucular:

Madde: 35-

1-Birleşik Sağlık-İş (Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

2- Eğitim-iş(Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası)

3-Birleşik Büro-iş(Birleşik Büro Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

4-Yerel-İş (Yerel Yönetim Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası)

5- Kültür sanat-iş (Kültür ve Sanat İşgörenleri Sendikası)

6- Yukarıda Belirtilen Sendikaların Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Kurucular Kurulu Üyesidir.

 

Geçici İlk Yönetim Kurulu:

Madde 36- Konfederasyonu ilk olağan genel kurula kadar aşağıda adı, soyadı ve görevleri belirtilen kurucu merkez yönetim kurulu sevk ve idare eder.

 

Yürürlük:

Madde 37- - Bu tüzük hükümlerini Konfederasyon Yönetim Kurulu yürütür.

 

Uygulama:

Madde 38- Bu tüzük, onay tarihi itibariyle uygulanır.

 

Ek Geçici Madde 1-

13-14 Aralık 2014 tarihli Genel Kurulda yapılan Tüzük değişiklikleri değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren geçerlidir.

 

 

 

 

KURUCU MERKEZ YÖNETİM KURULU:

GENEL BAŞKAN :YÜKSEL ADIBELLİ

GENEL SEKRETER:SEYHAN TORLAK

GENEL MALİ SEKRETER: HASAN KÜTÜK

GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERİ: SALİM ÇORUK

GENELTOPLU GÖRÜŞME HUKUK VE ÖZLÜK SEKRETERİ: EKREM GÖÇMEN

GENEL BASIN YAYIN EĞİTİM VE AR-GE SEKRETERİ: SİNAN DÜZENLİ

GENEL DIŞ İLİŞKİLER VE SOSYAL İLİŞKİLER SEKRETERİ: FAZLI ZORALOĞLU

 

KURUCULAR:

YÜKSEL ADIBELLİ

ORHAN YILDIRIM

MEHMET ALTAN GÜZEL

HASAN KÜTÜK

EKREM GÖÇMEN

BÜLENT ATABEK

MUSTAFA AKSU

NACİ AKIN

SEYHAN TORLAK

KEMAL ODABAŞI

ERGÜN KILIÇ

FİKRET BAHADAN

NİHAT MÜRŞİTPINAR

AHMET KARABELA

TEKİN YILDIZ

SALİM ÇORUK

ALİ ELEBER TOKA

HAYDAR ŞAHİN DOKUYUCU

BİNALİ KESKİN

ARİF SARSICIOĞLU

DURSUN ÖZTÜRK

FAZLI ZORALOĞLU

ORHAN MUTİ

İMDAT AKKAYA

SİNAN DÜZENLİ

ALPER BULUT

HÜSEYİN GÖZEL

ADİLE UYAR

MESUT KABADAYI

HASAN ŞENKAYA

MUSA UZUNER

SELİM KARAOĞLAN

KEMAL TORAMAN

ALİ RIZA ZOR

 

Not: Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Tüzük Değişikliği, 

13-14 Aralık 2014 tarihindeki Birleşik Kamu İş Konfederasyon Genel Kurulunda yapılmıştır.