KAMU EMEKÇİLERİNİN GÜVENCESİNE DOKUNDURMAYIZ!

KAMU EMEKÇİLERİNİN GÜVENCESİNE DOKUNDURMAYIZ!


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı kamu kurum ve kuruluşlarındaki kamu emekçilerini hedef almaktadır. Kamuda her alanda değişim ve dönüşümü amaçlayan 11. Kalkınma Planı “Kamuda İnsan Kaynakları” bölümünün amacını “Topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum yeteneği yüksek ve daha verimli bir kamu personel sistemi oluşturulması temel amaçtır.” şeklinde açıklamaktadır. Bu madde açık şekilde adım adım 657 Sayılı Kanunu değiştirmeyi hedeflemektedir. 

On birinci Kalkınma Planı, “Kamuda İnsan Kaynakları” ve “İstihdam ve Çalışma Hayatı”  amaçlarıyla genel yaklaşım ve hedeflerinin baktığımız zaman kamu emekçilerinin özeline doğrudan vurgu olmasa da satır aralarına serpiştirilmiş dönüşüm, geliştirme kelimeleriyle tehlikenin boyutlarını ortaya koymaktadır.

Sözde yüksek ve daha verimli bir kamu personel sistemi oluşturulmasının temel amacı doğrudan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’dur. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu tamamen değiştirmeyi amaçlayan “Kamuda İnsan Kaynakları Amacının 803 maddesi”; kamunun tasfiyesini, kamu personel rejiminin dönüştürmeyi, performans sistemine dayalı, güvencesiz, esnek çalışmanın alt yapısını oluşturmaktadır.

Söz konusu madde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda kapsamlı değişiklikler yapılacağına dair sinyaller vermektedir.

Esnek ve kuralsız hale getirilmek istenen kamu emekçileri, uzun vadede kamu emekçilerinin tüm haklarını elinden alınmasına neden olacaktır.

İstihdam ve Çalışma Hayatı amaçlarının hem kamuda hem de özel sektörde esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştırmayı ve performans değerlendirme sistemiyle mevcut çalışma sistemini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Kamuda esnek çalıştırmanın yaygınlaştırılması ile kamu personellerinin çalışma ilişkileri değiştirilecek ve esnek bir yapıya büründürülecektir. Bu şekilde AKP iktidarı kamu da güvenceli çalışmayı ortadan kaldıracaktır.

Kalkınma planı; özel sektöre, sermayeye ve patronlara destek maddeleriyle; kamu emekçilerine ve işçilere ise her alanda saldırı tehditleriyle doludur.

Sonuç olarak AKP iktidarının hedefi tüm kamu politikalarını tasfiye etmektedir. Bu amaçla fırsat bulduğu andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kamu hizmetlerini yürüttüğü 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu yok etmektir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak 11. Kalkınma Planının, kamu emekçileri için ciddi sonuçları olacağının farkındayız. Kamu emekçilerinin iş güvencesini ve kazanılmış haklarını sonuna kadar koruyacağız. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kırımızı Çizgimizdir.  Bu nedenle tüm kamu emekçilerini adım adım yok edilmek istenen iş güvencemize sahip çıkmaya çağırıyoruz.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU