Sosyal Denge Sözleşmesinde Üst Limit Tavan Tutarının ANAYASAYA AYKIRI olması nedeniyle dava açılmıştır

Sosyal Denge Sözleşmesinde Üst Limit Tavan Tutarının ANAYASAYA AYKIRI olması nedeniyle dava açılmıştır

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’e bağlı Tüm Yerel-Sen Sendikası Sosyal Denge Sözleşmesinde Üst Limit Tavan Tutarının ANAYASAYA AYKIRI olmasını gerekçe göstererek dava açtı.

Tüm Yerel Sen Sendikası tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Danıştay 12. Dairesine Anayasa mahkemesine gönderilmek üzere sosyal denge sözleşmesinde üst limit tavan tutarın iptal edilmesi ile ilgili dava açılmıştır.

Danıştay 12. Dairesi 2019/6135 E.sayılı dosyası ile sendikamız Tüm Yerel Sen tarafından;  

‘01.09.2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan 28.08.2019 tarih ve 2019/1 K. Sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nın Dördüncü Bölümünde Yer Alan "Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar'ın'' "Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100'üdür.Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir." şeklindeki Sosyal Denge Tazminatı başlıklı 1. Maddesinin (1). Fıkrasının ve ''Bu hüküm çerçevesinde yapılacak ödeme tutarı hiçbir şekilde 1 inci maddede yer alan sosyal denge tazminatı oranı ile belirlenecek tutarı aşamaz.'' şeklindeki Sosyal Denge Tazminatı süre uzatımı başlıklı 6. Maddesinin (2). Fıkrasının iptali ile uyuşmazlığın dayanağı olan, "Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenir." şeklindeki, 30.06.1989 tarih ve 20211 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 375 sayılı KHK'nun 04.04.2012 tarih ve 6289 sayılı Kanunun 33. Maddesi ile eklenen Ek 15. Maddesinde yer alan "yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere" ibaresinin,  "Ancak 32 nci madde uyarınca toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarın, unvanlar itibarıyla ilgili personele söz konusu sözleşmeler uyarınca yapılmakta olan ortalama aylık ödemenin altında kalması halinde; üçüncü fıkra hükümleri dikkate alınmaksızın 32 nci madde hükümleri esas alınarak 31/12/2015 tarihine kadar uygulanabilecek sözleşmelerde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanan sözleşme uyarınca unvanlar itibarıyla ilgili personele ödenen ortalama aylık tutar tavan olarak esas alınabilir." düzenlemesine yer verilen Geçici 14. Maddesinde yer alan "toplu sözleşmede belirlenen tavan" ve ''unvanlar itibarıyla'' ibaresinin ve tavan olarak ibaresinin ve 6289 sayılı Kanunun 33. maddesinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 152. Maddesine istinaden  ANAYASAYA AYKIRI olması nedeniyle somut norm denetimi yapılmak üzere dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine; karar verilmesi'’ talebiyle dava açılmıştır. Açılan dava ile birlikte, Sosyal Denge Sözleşmesinde uygulanan tavan tutara dayanak yasal düzenlemenin ve süre uzatımını engelleyen sözleşme maddesinin iptal edilmesi talep edilmiştir. 

TÜM YEREL-SEN

MERKEZ YÖNETİM KURULU