ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MECLİS’DEN GERİ ÇEKİLMELİDİR!

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MECLİS’DEN GERİ ÇEKİLMELİDİR!

Ülkemizi 14 yıldır yöneten siyasal iktidar, Türkiye’nin çağdaşlaşma yolundaki tüm kazanımlarını ortadan kaldırmaktadır. AKP ve MHP tarafından Meclisin ve ülkenin gündemine sokulan, “Başkanlık Sistemi’ni öngören Anayasa değişikliği ile Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, özgürlüğümüz ve geleceğimiz adına telafisi olmayan tarihi bir yanlışa imza atılacağı kaygısını taşımaktayız.  Başta  “Kuvvetler Ayrılığı” ilkesi olmak üzere, Cumhuriyet hukukunun hayati ilkelerinin tehlikeye girdiğini ve Cumhuriyet karşıtı bir yönetim anlayışı ülkemizde yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır.

Ulusumuzun Kurtarıcısı ve Kurucusu Büyük Devrimci ve Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarıyla birlikte çağdaş, laik, demokratik, tam bağımsız, parlamenter sisteme ve sosyal hukuk devletine dayalı bir Cumhuriyet yönetimini ulusumuza laik görmüştür.

Oysa bugün Ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi kararlarını alan, modrn ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran ve devrimleri gerçekleştirerek ülkemizin tarihine imza atan TBMM’yi tasfiye edecek; yasama, yürütme ve yargı gibi demokrasinin vazgeçilmez kurumlarına ait olan yetkilerin tek bir kişiye devredileceği acı gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Cumhuriyetimiz ve geleceğimiz açısından yaşamsal önem taşıyan bu Anayasa Değişikliğiyle ilgili tarihi bir uyarı yapmayı; görev ve sorumluluğumuzun ötesinde bir zorunluluk olarak görmekteyiz.

Çünkü bu Anayasa Değişikliği gerçekleşirse:

Yürütme yetkisi tek başına Cumhurbaşkanına verilmektedir!

Cumhurbaşkanı herhangi bir suçtan yargılanması imkansız hale getirilmektedir! Toplumsal Ceza Hukukundan bağışık bir Cumhurbaşkanlığı yaratılmaktadır!

TBMM, Cumhurbaşkanının istemediği bir yasayı çıkaramayacaktır. Cumhurbaşkanı vetosu halinde yasa ancak 301 vekil ile çıkarabilecektir!

TBMM’nin Yürütmeyi denetlemesi yok edilmektedir. Güvenoyu, Gensoru gibi yürütmeyi denetleme araçları kaldırılmaktadır!

Bakanlar Kurulu kaldırılmaktadır!

Kanunla düzenlenen pek çok alanda kanunlar, yerlerini Cumhurbaşkanı kararnamesine bırakmaktadır!

OHAL’i Cumhurbaşkanı ilan edebilecektir!

Bütçe yetkisi bütün çağdaş demokrasilerde parlamentoda olduğu halde bu anayasa değişikliği ile bütçeyi yapma yetkisi Cumhurbaşkanına devredilecektir.

Üst düzey kamu yöneticilerini atamak ve görevlerine son vermek Cumhurbaşkanı yetkisinde olacaktır!

Milletlerarası andlaşma akdetmek Cumhurbaşkanı yetkisinde olacaktır!

Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanların, GÖREVLE İLGİLİ OLMAYAN SUÇLARDA DA YASAMA DOKUNULMAZLIĞINDAN YARARLANMASI gelecektir!

Vergi ve benzeri yükümlülükler dışında EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER koymaya Cumhurbaşkanı karar verecektir!

Hakimler Savcılar Kurulu’nun yarısını Cumhurbaşkanı atayacaktır! Kalan bölümünün de 1/3’ünü tek Cumhurbaşkanının atadığı yüksek yargıçlar atayacaktır!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanına bağlı olacaktır!

Yasama yetkisi, Yürütme Yetkisi, Yargı üzerindeki belirleyici yetki, Cumhurbaşkanında olacaktır!

Cumhurbaşkanına bağlı olan ve tamamını onun atayacağı Devlet Denetleme Kurulu İDARİ SORUŞTURMA yapma yetkisi kazanacaktır! Üstelik idari soruşturma yapma yetkisi tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşları için de geçerli olacaktır. Meslek örgütlerinin ve işçi örgütlerinin bağımsızlığı/özerkliği yok olacaktır!

Böyle bir yönetim şekline demokrasi denebilir mi?

Bu nedenlerle AKP’yi ve MHP’yi son bir kez daha uyarıyoruz.

Ve diyoruz ki; Bu Anayasa değişikliğini geri çekin. Aksi Takdirde Türkiye’de kırıntısı kalmış demokrasinin ölüm fermanını imzalamış olursunuz ve tarih bunu affetmez. 20.01.2017

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU