CUMA NAMAZI GENELGESİ; ANAYASAMIZA AYKIRIDIR  DERHAL İPTAL EDİLMELİDİR

CUMA NAMAZI GENELGESİ; ANAYASAMIZA AYKIRIDIR  DERHAL İPTAL EDİLMELİDİR

Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla bu gün (08.01.2016) Resmi Gazetede yayımlanan genelgeyle,  Cuma namazı saatinin mesaiye denk gelmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere “mesai kaybına neden olmaksızın izin verileceği” belirtilmiştir.  Genelgede bunun Anayasa ve ilgili mevzuatta güvence altına alınan inanç hürriyetinin bir gereği olduğu ifade edilmektedir.

Anayasa’ya bağlılığı tartışmalı olan bu iktidarın, kamu çalışanlarını inanç gruplarına göre cepheleştirecek böylesine bir adım atarken Anayasa’yı da doğru okumadığı gözleniyor.

 Anayasanın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24’üncü maddesi, “herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğunu”  ve “kimsenin, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağını; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanıp suçlanamayacağını” hükme bağlamaktadır.

Genelgeyle getirilen “isteyene Cuma namazı izni” uygulaması kamu çalışanlarını “Cuma namazı kılanlar ve kılmayanlar” diye iki cepheye bölmenin yanı sıra, hem Cuma namazı için izin isteyen memuru hem de izin istemeyeni doğrudan “dini kanaatini açıklamaya zorlamak” olacaktır.

Kamuda mesainin “Cuma namazına göre” ayarlanması Anayasa’ya açıkça aykırıdır. Zira Anayasa’nın aynı maddesi  “kimsenin, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandıramayacağını” da ifade etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti devletinde, Cumhuriyet kurulduğundan bu yana hiçbir vatandaşımızın ibadet özgürlüğü kısıtlanmamıştır.

Bu güne kadar Cuma namazına gitmek isteyen hiçbir kamu çalışanı engellenmemiştir.  Böyle bir genelgenin yayınlanmasına hiç bir gereksinim bulunmamaktadır.

Yapılacak olan bu uygulama laik devlet ilkesine aykırıdır.

Cuma namazının başlangıç saatinin illere göre farklılık göstermesi ülke genelindeki mesai birliğini bozacaktır.

Özellikle ikili eğitim yapan okullarımızda öğrencilerimizin öğretmensiz kalmasına neden olacak. Öğrencilerimizin de baskı ve dayatmalarla namaza giden ve gitmeyen şeklinde ayrıştırılarak laik eğitim sistemine ve eğitim birliğine ciddi biçimde zarar verecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 2.maddesinde belirtildiği gibi demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

AKP iktidara geldiğinden buyana tek bir inanç grubuna yönelik düzenlemeler yapmış, farklı inançları yok saymıştır. Cuma namazları ile ilgili yapılacak olan düzenleme AKP’nin adım adım uygulamaya koyduğu İslam Devleti planının yeni bir evresidir.

Cuma namazı ile ilgili yeni düzenleme AKP’nin yandaş konfederasyonu ve sendikasında hazırlanıp kamuoyuna sunulmuş, sonrasında resmiyet kazandırılmıştır. İbadet hürriyeti gerekçesi ile ortaya atılan bu durum AKP’nin samimi olmadığının kanıtıdır. 14 yıldır iktidarda olmasına rağmen cem evlerine ibadethane statüsü vermeyen AKP, ortaya koyduğu bu uygulama biçimi ile zaten ayrışmış olan toplumu sosyal, dinsel ve mezhepsel anlamda bölünmeye sürüklemektedir. AKP’nin ileri demokrasi anlayışı toplumun sadece belli bir kesimine hizmet etme şekline bürünmüştür. 2002 yılından buyana Cumhuriyete ve laik sisteme yapılan saldırılar artarak devam etmektedir. Bilimsellikten, çağdaşlıktan uzak sadece dogmalarla siyasi ideolojisine yön veren AKP’nin gerçek planı dönemin Başbakanının dediği gibi “kindar ve dindar bir nesil” oluşturmaktır.

Mezhep çatışmalarının kaygı verici boyutlara ulaştığı bölgemizde bu uygulama ülkemizde de iç barışın bozulmasına neden olacaktır ve uluslar arası sermayenin hakimiyetini daha da arttırmaya çalışan emperyalist güçlerin işine gelecektir.

Yine bu uygulama, emperyalist güçlerin bu bölgedeki işbirlikçilerinin kimler olduğunu da turnusol kâğıdı gibi ortaya çıkarmıştır.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak, yurttaşlarımızın kamudan hizmet almalarını olumsuz yönde etkileyecek toplumu ve kamu emekçilerini daha da ayrıştıracak anayasamıza ve laiklik ilkesine aykırı olan bu genelgenin iptali için hukuksal ve demokratik meşru zeminlerde gerekli mücadeleyi vereceğiz. Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin ülkemizi ortaçağ karanlığına sürüklemelerine izin vermeyeceğiz.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU