DANIŞTAY MEMURİYET HAYATINDA 30 YILI AŞANLARIN İKRAMİYE VE MAAŞ FARKINI İADE KARARI VERDİ

DANIŞTAY MEMURİYET HAYATINDA 30 YILI AŞANLARIN İKRAMİYE VE MAAŞ FARKINI İADE KARARI VERDİ

DANIŞTAY, 2014 YILINDAN ÖNCE EMEKLİ OLANLARIN DA

30 YILI AŞAN ÇALIŞMALARINA KARŞILIK GELEN

İKRAMİYE VE MAAŞ FARKI HAKLARINI ALMALARININ ÖNÜNÜ AÇTI

 

Bilindiği gibi, 8.6.1949 günlü ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kanununun 17.01.2012 günlü 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. Maddesi ile değiştirilen 89. Maddesinin dördüncü fıkrasının 1. Cümlesinde yer alan “… Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler dikkate alınmaz” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 25.12.2014 tarihli kararı ile iptal edilmişti.

Bu iptal kararından sonra, 30 yıldan fazla çalışması olan emeklilerimiz, bu aşkın çalışmalarına karşılık gelen ikramiye farkları için SGK’ye başvurmuşlar; ancak SGK, konuyla ilgisiz “Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümeyeceği” cevabıyla başvuruları reddedince, emeklilerimiz idari dava yoluna başvurmak durumunda kalmışlardı.

Bu davalar sonucunda yerel mahkemeler, emekliler lehine karar vermişlerdi.

Gelinen aşamada, bir yerel mahkeme kararının Danıştay’ın 11.Dairesi 17.02.2016 tarihli kararı ile “Anayasanın Üstünlüğü” ve “Hukuk Devleti” gerekçesine dayanarak onanmasıyla, uyuşmazlık çözülmüş hale geldi. Danıştay anılan kararında, “Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının geriye yürümeyeceği kuralı, iptal edilen hükümlere göre kazanılmış olan, doğumu anında hukuka uygun olarak tamamlanmış haklar için geçerlidir” diyerek aslında bir kazai içtihat oluşturma yoluna da girmiş oldu. Dolayısıyla Danıştay, emeklilerin eski kurala –anayasa mahkemesince iptal edilen kurala – göre 30 yılı aşkın çalışma süresinin ikramiye hesabında dikkate alınmamasını “doğum anında hukuka aykırı” bulmuş oldu. Böylece Anayasa Mahkemesinin bu hukuka aykırı kuralı iptal etmesi hali, iptalden önce emekli olanlar için de sonuç doğurarak, fiilen geriye yürümüş de oldu.

Böylece, Anayasa Mahkemesi kararından önce emekli olmuş olan kamu görevlileri de 30 yılı aşan çalışmalarına karşılık gelen emekli ikramiye ve maaş farklarını alabilecekler.

SGK Genel Müdürlüğü, Danıştay’ın bu kararı üzerine re’sen hareket etmeli ve emeklilerin hak kayıplarını gidermelidir. Ancak SGK’nın dava açmayan emekliler için bu süreci işletmediğini üzülerek görüyoruz.

Yüksek yargı kararlarına rağmen hak kayıplarını gideremeyen ve ikramiye farklarını alamayan kamu emeklilerimizin hukuki hakları için konfederasyonumuza başvurarak hukuk dairemizin yardımından faydalanabileceklerini duyururuz.

İNSANCA YAŞANACAK BİR ÜCRET,

İNSANCA YAŞANACAK BİR EMEKLİLİK DÜZENİ İSTİYORUZ!

 

BİRLEŞİK KAMU İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU