GENEL SAĞLIK-İŞ YARIN GREVE GİDİYOR

GENEL SAĞLIK-İŞ YARIN GREVE GİDİYOR

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonumuza bağlı Genel Sağlık-İş Sendikası’nın sağlık emekçileri çağdaş köleliğe karşı insanca yaşama ve çalışma koşulları ve halkın sağlık hakkı için 13-14 Mart’ta iş bırakıyor.

Hükümetin “Sağlıkta Dönüşüm”, Genel Sağlık-İş Sendikamızın ise ”Sağlıkta Yıkım” adını verdiği sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi programı halkın ve sağlık çalışanlarının sabrını taşırmıştır.

AKP iktidarının, sağlık alanında reform adı altında uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın özünde sağlığın metalaşması, insan bedeni ve ruhunun pazar ürünü haline getirilmesi ve sağlık çalışanlarının emeğinin sömürülmesi esasına dayandığını sonuçları itibariyle toplumda ve çalışanlarda yarattığı tahribatın giderek daha da büyüdüğünü belirten sağlık emekçileri 13 Mart’ta hakları için iş bırakıyor.

Sağlık emekçilerinin artan sorunlarının doğrudan doğruya halkın sağlığını ve sağlık hizmet sunumunu olumsuz etkilediğini söyleyen sağlık emekçileri iş bırakma eylemini aynı zamanda halkın sağlık hakkını savunmak için yaptıklarını belirtiyor ve herkesi sağlık çalışanlarına destek olmaya ve birlikte mücadele etmeye çağırıyorlar.

Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ( Genel Sağlık-İş) tarafından yapılan açıklamada, 13 Mart’ta acil ve yoğun bakım gibi birimler dışında sağlık hizmeti vermeyecek olan sağlık emekçilerinin talepleri şöyle;

1-Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezleri’nde fazla ve esnek çalışma dayatmasında vazgeçin.

2-Sağlık hizmetleri ticaret aracı değildir. Temel bir insan hakkıdır. Halka ücretsiz, eşit ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti verilmesi sosyal devletin zorunlu görevidir.

3-Taşerona ve özelleştirmeye son verin.

4-Ek göstergelerimizi yükseltin.

5-Ağır ve kötü çalışma koşullarının düzeltin.

6-Yıpranma payı hakkımızı verin.