İNSAN HAKLARINI HER KOŞULDA SAVUNACAĞIZ

İNSAN HAKLARINI HER KOŞULDA SAVUNACAĞIZ

Bugün, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları ve insan hakları mücadelesi uğuruna bedel ödeyenlerin günüdür. Ülkede özgürlüklerin, adaletin, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi demokrasi ile mümkündür. İnsanlığın binlerce yıllık mücadelesi özgürlükleri geliştirecek ve koruyacaktır.

İnsanlara tanınan hak ve özgürlükler hem uluslararası antlaşmalarda hem de Anayasamızda güvence altına alınmıştır. Ancak ülkemizde  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde ve ülkenin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler açıkça  çiğnenmektedir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin üzerinden 72 yıl geçmesine rağmen ülkemizde insan hakları halen ihlal edilmektedir. Ülkemizde insan haklarına  aykırı birçok düzenleme yapılmıştır.  Meslek örgütlerinin, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin, basın-yayın organlarının faaliyetleri anti demokratik gerekçelerle sınırlandırılmakta ya da yasaklanmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayalı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Ancak bugün sahip olduğumuz en değerli hak olan ifade özgürlüğünün elimizden alınmaya çalışıldığı, siyasi iktidara muhalif tüm kesimlerin susturulmak istendiği bir dönem yaşanmaktadır.

Türkiye’de; yaşama hakkının kalmadığı, gazetecilerin, aydınların, ifade ve basın özgürlüğünün ayaklar altına alındığı,kuvvetler ayrılığının ve hukukun üstünlüğünün ortadan kaldırıldığı, adil yargılanmanın olmadığı, can ve mal güvenliğinin sağlanmadığı, sendika ve örgütlenme özgürlüğünün tehdit edildiği günler yaşamaktayız. Ülkemizde tüm bu nedenlerle insan haklarını kutlayamıyoruz. 

Siyasi iktidar, sadece kendisi gibi düşünenler için demokrasi ve özgürlük talep etmekte, aykırı olan her sesi susturmak istemektedir.  

Ülkemizde insanlar hükümetten korktuğu zaman değil; hükümetin vatandaşlarına hesap verdiği zaman demokrasi ve insan hakları gelişecektir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; ülkede birliğin, eşitliğin, adaletin ve özgürlüklerin yolunun demokrasi ile mümkün olacağını ve insan haklarını korumanın tek yolunun da hukukun üstün olduğu bir düzenle sağlanacağını belirtiyoruz. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 

MERKEZ YÖNETİM KURULU