MEMURLARDA AÇIĞA ALINMA SÜRESİNİ KAÇIRMAYIN AZAMİ SÜRE 3 AY

MEMURLARDA AÇIĞA ALINMA SÜRESİNİ KAÇIRMAYIN AZAMİ SÜRE 3 AY

Devlet memurlarının “görevden açığa alınması” müessesesi ya da kanundaki adıyla “görevden uzaklaştırma”, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. Maddesinde düzenlenmiş, yine yasadaki lafzıyla bir “tedbir”dir.

OHAL sürecindeki “açığa alma” tedbirleri de bu maddeye dayanarak, memurların çalıştıkları idari kurumlar ya da OHAL valiliklerince uygulanmıştır. Buraya kadar pozitif hukuka “uygunluk” olduğu savlanabilir.

Yine Devlet Memurları Kanunu 139. maddesi uyarınca, hakkında bu tedbir uygulanan memura en geç 10 gün içinde idari disiplin soruşturması başlatılması şarttır.

Ne var ki, 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3. Maddesinde “15.7.2016 tarihinden sonra, milli güvenlik gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan kamu görevlileri hakkında, ilgili mevzuatında öngörülen soruşturma açma süreleri (yani 139. Maddede öngörülen 10 günlük süre –y.n.) Olağanüstü Hal süresince uygulanmaz” düzenlemesi yapılmıştır. Bu durumda, OHAL süresince bu 10 günlük soruşturma açma süresi uygulanmadan da tedbiren görevden uzaklaştırma “pozitif  hukuk" bakımından mümkün olabilecektir (Biz Kanuna aykırı KHK da çıkarılamayacağını düşünüyoruz, KHK-Kanun ilişkisi başka bir tartışmanın konusudur.)

TEDBİR NİTELİĞİNDEKİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ 3 AYDIR

Ancak, adı üstünde TEDBİR NİTELİĞİNDE olan bu “görevden uzaklaştırma” uygulamasının soruşturma süresi dışında, bir de azami uygulama süresi vardır. Bu durum da Devlet Memurları Kanunu 145. maddede ikili biçimde düzenlenmiştir:

 Madde şöyledir:

 “Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.

“Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder”

Dolayısıyla, “bir disiplin kovuşturması icabından olduğu” takdirde en çok 3 ay devam edebilecek olan “tedbiren görevden uzaklaştırma” halindeki 3 aylık azami süre, hakkında ceza kovuşturması (soruşturması değil!) olmayan tüm memurlar için geçerlidir. Bunun aleyhine bir düzenleme de yoktur.

Süren savcılık soruşturmaları, bu sürenin aşılmasına cevaz vermez, yasa açıkça “kovuşturma” demektedir.

KHK uyarınca işlemeyecek süre, lafzen de ifade edildiği gibi YALNIZCA SORUŞTURMA AÇMA SÜRESİDİR. Yani 10 günlük süredir. Bu düzenleme 3 aylık azami uzaklaştırma süresini aşmaya imkan VERMEZ!

BU SÜREYİ DOLDURAN MEMURLAR GÖREVE BAŞLATILMIYOR

Sonuç olarak; OHAL’de de görevden geçici uzaklaştırma süresi (hakkında ceza davası açılmayanlar için) azami 3 aydır!

3 aylık azami süre dolunca ne yapılacaktır?

Bu soruya da yine kanunun 145. Maddesi cevap vermektedir:

“Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır”

Bu durumdaki devlet memurlarını göreve başlatmayan amirler açıkça görevi kötüye kullanma suçu işlemiş olur. Bu süreyi dolduran ve göreve başlatılmayan devlet memurları olduğunu biliyoruz. Geriye bir tek soru kalıyor: “Hala Hukuk Devleti olduğumuza inanmamızı mı bekliyorsunuz?” 

Açıklama İçin Tıklayın

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU