SİYASİ İKTİDAR OHAL’İ OLAĞANLAŞTIRMIŞTIR

SİYASİ İKTİDAR OHAL’İ OLAĞANLAŞTIRMIŞTIR

            Temel İnsan Hak ve Özgürlükleri, Adil Yargılanma Hakkı, Kanunilik ilkesi, bir bütün olarak Hukuk Devleti OHAL ile birlikte zayıflatılmaya başlanmıştır.

            En kötü halde, Anayasa’nın “yaygın şiddet hali”, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ise “ulusun varlığını tehlikeye düşüren hal” kıstasları koyduğu Olağanüstü Hal sebeplerinin, ülkemiz açısından ortadan kalktığı açıktır.

            Hem öğretide, hem Anayasa Mahkemesi kararlarında ise, OHAL KHK’larında, geçici ve zaruri tedbirlerle sınırlı düzenlemeler bulunabileceği, hiçbir kalıcı düzenleme içeremeyeceği kuralı öngörülmüştür. Zira OHAL, bir geçici tedbirdir. Koşulları ortadan kalktığında OHAL de kalkmalı ve derhal olağan hukuka dönülmelidir.

            Sınırlı bir OHAL olanağı veren ve OHAL sebebiyle bazı hakları askıya almayı “mutlak ölçüde gerektirmesi” koşuluna bağlayan AİHS; OHAL’in kötüye kullanılma ihtimalini de öngörmüş ve şu düzenlemeyi ihdas etmiştir: “Sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerin yok edilmesi veya bunların Sözleşmede öngörülmüş olandan daha geniş ölçüde sınırlandırılmalarını amaçlayan bir etkinliğe girişme ya da eylemde bulunma hakkı verdiği biçiminde yorumlanamaz”

            Bir disiplin soruşturmasını ve iki bin yıllık savunma hakkını dahi kamu emekçilerine çok gören AKP’nin bir başka hukuk garabeti olan KHK ihraçları da, Kamu Emekçileri üzerinde “medeni ölüm” giyotini olmayı sürdürmektedir. “Terör iltisakı” muğlak-mesnetsiz iddiası, tüm toplumsal muhalefetin yok edilmesine meşruluk kazandırma aracı olmaktadır.

            “FETÖ” denilen cumhuriyet düşmanı örgüt ile en iltisaklı olan kadrolara, bürokratlara, “ne istedilerse veren”lere ise uygulanan hiçbir hukuk, hiçbir müeyyide yoktur.

            Tüm bu süreç, Başkanlık rejiminin inşaasına kadar “elverişli bir araç olarak” OHAL’in kurgulandığını ve kullanıldığını göstermektedir. Yapılan düzenlemeler sivillerin çeteleşmesine ve cezai müeyyide uygulanmamasını neden olabilecek türdendir.

            Ancak unutulmasın ki, CUMHURİYET ÇOK ZOR ŞARTLARDA KURULDU. Bu kez de Cumhuriyetçiler, Cumhuriyet ve Cumhuriyet Hukukuna sahip çıkacaktır.

            OHAL rejimi derhal terk edilsin. OHAL’e Teslim Olmayacağız!

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU