TÜM YEREL-SEN’DEN YARGI ZAFERİ

TÜM YEREL-SEN’DEN YARGI ZAFERİ

Konfederasyonumuza bağlı Tüm Yerel-Sen Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne karşı büyük bir yargı zaferi kazandı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Bem Bir-Sen arasında 2014 yılında imzalanan ve iş barışını bozan, emekçiler arasında çifte standart getiren “Sosyal Denge Tazminatı” sözleşmesini yargıya taşıyan Tüm Yerel-Sen haklı mücadelesini yargı önünde kazandı.

Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Doğan Koç tarafından yapılan basın açıklaması şu şekilde:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bem Bir-Sen sendikası arasında 30.06.2014 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanan ve İş barışını bozan, emekçiler arasında dengesizlik yaratan ve kayırmalara neden olan, çalışanlar arasında eşitliği ortadan kaldıran Sosyal Denge Tazminatını sözleşmesini kabul etmeyerek, TÜM YEREL-SEN olarak yargıya taşıdık..

Emekçileri aşağılayan, para ile terbiye etmek isteyenlere karşı vermiş olduğumuz hukuk mücadelesini  TÜM YEREL-SEN emekçiler lehine sonuçlandırdı.

İmzalanan Sosyal Denge Sözleşmesine ilişkin çalışanların aleyhine ,hukuka ve anayasaya aykırı maddelerinin iptaline yönelik dava 3 madde harici kabul edilerek iptal edilmiştir. Personelin mahrum kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi de istenilmiş ise kişisel alacak sayılarak sendikanın yerine bireysel dava açılması kısmen iptal/red,edilmiştir. 

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

 1. “Kapsam” başlıklı 2. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, “Bu sözleşme;…

b) Kişi olarak, söz konusu işyerlerinde çalışan ve sözleşme süresince işe alınan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur, sözleşmeli memur ve 3/7/2005 tarihli ve5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine tabi sözleşmeli personelden BEM-BİR-SEN üyesi olanları kapsar.” düzenlemesindeki “BEM-BİR-SEN üyesi olanları” ibaresinin iptali istemi kabul edilmiştir.

2. “Sözleşmeden yararlanma koşulları” başlıklı 6. maddesinde yer alan, “(1) Bu sözleşme ile düzenlenen sosyal denge tazminatından yetkili sendika üyesi kamu görevlileri ile yetkili sendika üyesi olmamakla birlikte 7 nci maddede öngörülen sözleşme aidatını yetkili sendikaya ödemeyi, işverene Ek-1'de yer alan dilekçe ile kabul ve taahhüt edenler faydalanır…..

(6) …Sözleşme kapsamındaki personelden;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 nci maddesinde belirtilen uyarma cezasını alanlar 4 ay, kınama cezasını alanlar 6 ay, aylıktan kesme cezasını alanlar 8 ay ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını alanlar 10 ay süreyle,

b) Kararın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın geçici olarak görevden uzaklaştırılanlara, tutukluluk veya hükümlülük hallerinde görevden uzak kalınan süre boyunca,

c) Ücretsiz izin alanlar (sendikal çalışmalar için verilen ve haftada 1 gün izinli olanlar hariç) izin sürecinde,

ç) Başka kurumlarda görevlendirilenler, görevlendirildikleri yerde sözleşmeye dayalı oldukları mevzuatları gereği herhangi bir ad alanda ilave benzer bir ödeme alıyorsa, devam ettiği sürece, bu sözleşme hükümlerinden yararlandırılmaz.

d) (a) bendinde öngörülen süreler, cezanın idari makam onayı ile kesinleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar ve mahkeme kararıyla cezanın kaldırılması kesinleşirse ödenmeyen tutarlar kendilerine ödenir.” düzenlemesindeki “yetkili sendika üyesi”, “ile yetkili sendika üyesi olmamakla birlikte 7 nci maddede öngörülen sözleşme aidatını yetkili sendikaya ödemeyi, işverene Ek-1'de yer alan dilekçe ile kabul ve taahhüt edenler” ibaresi ile altıncı fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bendinin iptali istemi kabul edilmiştir. Yani sendika (sözleşme) aidatı ile disiplin cezası alanların sözleşme hükümlerinden mahrumiyetine ilişkin düzenleme ve taahhütname iptal istemi kabul edilmiştir.

 “Başka kurumlarda görevlendirilenler, görevlendirildikleri yerde sözleşmeye dayalı oldukları mevzuatları gereği herhangi bir ad alanda ilave benzer bir ödeme alıyorsa, devam ettiği sürece, bu sözleşme hükümlerinden yararlandırılmaz.” düzenlemesi ise, aynı nitelikte mükerrer ödeme yapılmasının önüne geçilmeye yönelik olduğu anlaşıldığından iptal edilmemiştir.

 3.  “Sözleme aidatları” başlıklı 7. maddesinin, “1) İşveren, sözleşme aidatı olarak her ay ödenmesi gereken brüt sosyal denge tazminatının yetkili sendika üyeleri ile mevzuat gereği sendikaya üye olamayanlardan % 1, yetkili sendikaya üye olmayanlardan % 3 oranında sözleşme aidatı keser ve sendika hesabına yatırır.

(2) İşveren, sözleşme aidatı kesinti ve yetkili sendikaya aktarımını düzenli olarak gerçekleştirir. İşveren, birinci fıkraya göre kesilen sözleşme aidatlarını kesinti tarihini izleyen 15 (on beş) iş günü içerisinde yetkili sendikanın bildirdiği banka hesap numarasına aktarır.” Şeklindeki düzenlemesinin iptali istemi kabul edilmiştir.

 4. IV -) “Sözleşmenin yürütülmesi” başlıklı 8. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasındaki, “(3) Bu sözleşmenin herhangi maddesinin mahkeme tarafından iptal veya yürütmeyi durdurma kararı verilmesi halinde sözleşmenin tüm maddeleri iptal edilmiş kabul edilir, ödemeler durdurulur ve sözleşme metni yok kabul edilerek yeniden düzenlenir.’’ibarelerinin iptali istemi kabul edilmiştir.

Bu sözleşmede yer alan hiçbir hüküm yeni yapılacak sözleşme için kazanılmış hak sayılmaz.” İbaresi ise iptal istemi kabul  edilmemiştir.

 5. “Aylık sosyal denge tazminatı miktarı” başlıklı 11. maddesindeki “(1) Bu sözleşme kapsamındaki kamu görevlilerinden,

a) Genel sekreter ve yardımcıları, genel müdür ve yardımcıları, teftiş kurulu başkanı, iç denetim kurulu başkanı, 1.hukuk müşaviri ve daire başkanlarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 100'ü,

 b) (a) fıkrası kapsamı dışında kalanlar arasından, birim amiri konumundaki (daire başkanlarının) her ay düzenleyecekleri Ek-2'de yer alan Performans Kriterleri Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu ortaya çıkan puan durumuna göre ve puanı en yüksek olandan başlamak üzere, birimde çalışan toplam personel sayısının ilk % 20'lik kısmında yer alan kamu görevlilerine % 100, ikinci % 20'lik kısmında yer alan kamu görevlilerine % 80, üçüncü % 20'lik kısmında yer alan kamu görevlilerine % 60, dördüncü % 20'lik kısmında yer alan kamu görevlilerine % 40 ve beşinci % 20'lik kısmında yer alan kamu görevlilerine % 20 oranının en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarına uygulanması suretiyle ortaya çıkacak tutar kadar sosyal denge tazminatı ödenir.

c) (b) fıkrasındaki sıralamada puanların eşitliği durumunda kriter sıralamasındaki iş bilgisi performans puanına bakılır bununda eşit olması halinde birim amirince kura çekilmek suretiyle personelin gireceği oran tespit edilir.

d) İdare yıl içinde performans kriterlerini değiştirebilir, çıkarabilir veya ilave yapabilir.

(2) Sosyal denge tazminatı her ayın 15'inde maaşlar ile birlikte, yasal kesintiler ve sözleşme aidatı kesintisi yapıldıktan sonra peşin ve net olarak ödenir.” düzenlemesinin birinci fıkrası hükümleri ile ikinci fıkradaki “ve sözleşme aidatı kesintisi” ibaresinin iptali istemi kabul edilmiştir. Yani performans kriterleri nedeniyle mahrum kalınan maddi tutarlar talep edilebileceği gibi performans kriterleri de iptal edilmiştir.

 6. “Sözleşmenin sona ermesi” başlıklı 12. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki, “…

b) Tarafların karşılıklı anlaşma ile sözleşmeyi feshetmesi halinde,” düzenlemesinin iptal istemi kabul edilmemiştir.

 7. Dava konusu Sözleşme'nin Ek-1'de yer alan ve;

 “4688 sayılı yasa gereği ödenecek Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesinin 7. Maddesindeki Sözleşme aidatı oranlarını ve 8. Maddesinin 3. fıkrasındaki sözleşme ile ilgili herhangi bir Mahkeme tarafından İptal veya Yürütmeyi Durdurma kararı verilmesi halinde bu sözleşmenin takip eden aybaşından itibaren sona ermiş sayılacağı hükmü de dahil Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul ediyorum ve bu sözleşmeden yararlanmak istiyorum.” ibaresini taşıyan kabul ve taahhüt dilekçesinin iptaline karar verilmiştir. yani mahkemece iptal kararı verilmesi halinde sözleşmenin sona ermiş sayılacağı yönündeki düzenleme ile taahhütname  iptal istemi kabul edilmiştir.

 8. Performans değerlendirme formu iptal istemi kabul edilmiş

 9. Davacı Sendika tarafından Sözleşme'nin bazı maddelerinin iptali ile birlikte personelin mahrum kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi de istenilmiş ise de; idari yargı yerlerinde tam yargı davası açılabilmesi için kişisel hakların doğrudan ihlal edilmiş olması şartı arandığından, parasal hak talebine ilişkin davanın, bireysel hakları doğrudan muhtel olan davacı SENDİKA ÜYELERİ tarafından açılması gerekmekte olup, davanın parasal hak talebine ilişkin olan kısmı bakımından davacı Sendika'nın ehliyetli olmadığı sonucuna belirtilerek, personelin bireysel olarak sözkonusu talep ve gerekirse dava yoluna gitmeleri gerektiği bildirilmiştir.

 Tüm Yerel Sen ailesi olarak yukarıda belirtilen ve açmış olduğumuz dava sonucu çalışanlarımızın lehine sonuçlanmasına neden olduğu bu benzeri davalarla, çalışanların yanında olduğunu, sorunların doğru tespiti ve çözüm üretmede üzerine düşeni yaptığının sonucudur.

Tüm Yerel Sen, Çalışanların hak ve hukukunu, sosyal, kültürel ve ekonomik haklarını koruyan, kollayan ve geliştiren anlayıştadır.

TÜM YEREL SEN;

Her türlü hukuksuzluğa, adaletsizliğe, zulme, sürgüne, kayırmacılığa, sömürüye, bölücülüğe, ırkçılığa, emperyalizme ve savaşa karşı;

Emekçilerin ve emeğin, demokrasinin, eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin, bağımsızlığın ve barışın yanındadır."

 YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

YAŞASIN TÜM YEREL-SEN

YAŞASIN BİRLEŞİK KAMU-İŞ