ENFLASYON İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

ENFLASYON İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU T.İ.S. VE ARAŞTIRMA SEKRETERLİĞİ

BASIN VE KOMUOYUNA 

            Bilindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 05 Aralık 2011 günü enflasyon oranlarını açıklamıştır. Konfederasyon olarak açıklanan oranlar ve bazı istatistikî bilgilerden yararlanarak çalışanların ekonomik durumu ve genel ekonomik göstergelere ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları sayın basın mensuplarının bilgisine sunuyoruz.

            TÜİK verilerine bakıldığında; 2011 yılı Kasım ayında 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre    %1,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,48 ve on iki aylık ortalamalara göre %6,13 artış gerçekleşmiştir.

            Bu oranlardan Kasım ayı itibariyle TÜFE’nin bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,82 oranında arttığı anlaşılmaktadır. Hazine Müsteşarlığı’nın “Genel Bütçe Uygulamasına” ait verileri incelendiğinde Şubat 2011 ayında toplam personel harcamasının 5.082 Milyon TL. olduğu görülmektedir. Aynı harcama Ekim 2011 ayı itibariyle 5.572 Milyon TL. olduğundan eldeki verilere göre 2011 yılında toplam personel harcamasının 490 Milyon TL. artışla %9,64 oranında arttığını söyleyebiliriz. (Ocak 2011 ayında 15 günlük ücret farkı olduğundan ve henüz Kasım-Aralık ayları harcamaları bilinmediğinden Şubat-Ekim karşılaştırması yapılmıştır.)

            Buna göre 2011 yılında toplam personel harcamalarının enflasyon oranından daha aşağıda olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan, 2011 yılında Kamu işçilerinin toplu iş sözleşme artışları ve çeşitli KHK’ler ile belli statüde personele getirilen yüksek ücretler göz önüne alındığında 2011 yılında çalışanlardan en büyük kitleyi oluşturan eğitim, sağlık ve alt kadrolarda çalışan genel idari hizmetler sınıfı personelinin ücretlerinde enflasyon oranının çok altında ücret aldıkları ve reel ücret kaybına uğradıkları ortaya çıkmaktadır.

            Diğer yandan Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE’ deki artış %9,48 olmasına rağmen; Çeşitli mal ve hizmet gruplarında %19,14, ulaştırmada %13,22 gibi kamu çalışanlarının harcama kalemlerinde en önemli yeri tutan giderlerinin enflasyon oranının çok yüksek olması, enflasyondan bu kesimin ne kadar çok etkilendiğini göstermektedir.

            TÜİK’in “Eşdeğer hane halkı kullanılabilir gelirlerine göre sıralı %20’lik gruplar tablosuna göre 2009 yılında en az gelire sahip %20’lik grup toplam gelirin %5,6’sına sahipken, en yüksek gelire sahip %20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay %47,6’dır. Buna göre en yoksul kesimle en zengin kesim arasında 8,5 katlık bir fark vardır.  Bu gelir dağılımı adaletsizliğinin en önemli nedeni hükümetin uyguladığı ücret ve vergi politikalarıdır.

            AKP Hükümeti 12 Haziran 2011 genel seçimlerinden önce seçim ekonomisi uygulamayacağını, bu nedenle kamu personeline ücret artışlarını oy için planlanan oranın üzerinde yapmayacağını ancak kamusal mal ve hizmetlerde de aynı şekilde seçim nedeniyle yapılması gereken zamları ertelemeyeceğini duyurmuştu.

            Ancak, aşağıdaki grafik böyle olmadığını söylemektedir.


Kaynak: TÜİK Haber Bülteni, sayı 244.

            Grafikte görüldüğü üzere enflasyon genel seçimin yapıldığı Haziran ayına kadar düşük seyretmiş ancak daha sonra artış eğilimine girmiştir. Bu grafik Hükümetin seçimden sonra ertelediği zamları bir bir yaptığının ve bu artışın 2012 yılında da devam edeceğinin göstergesidir. Buna karşın ücretlerde enflasyon artışına paralel bir artış yapılmamış 2012 bütçesinde de 2011 yılı ortalama enflasyon artışı kadar %3+3’lük bir artış öngörülmüştür.

            TÜİK’in 41 sayılı haber bültenine göre;

            Kurumsal olmayan nüfusun;

·         % 60,8’i kendilerine ait konutta oturmaktadır. 

·         % 42,2’sinin konutunda “sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb.” sorunlar söz konusudur.

·         % 42,9’unun oturduğu konutta “izolasyondan dolayı ısınma sorunu” yaşanmaktadır.

·         % 59,3’ünün hanesinin taksit ödemeleri ve borçları (konut alımı ve konut masrafları dışında) bulunmakta, bu borç ödemeleri, % 29,3’ünün hanesine çok yük getirmektedir.

·         % 87,4’ü “evden uzakta bir haftalık tatili”, % 62,5’i “beklenmedik harcamalarını” ve     % 82,1’i “yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacını” ekonomik nedenlerle karşılayamamaktadır.


 

Yukarıda sunulan bilgilerden de anlaşılacağı üzere toplumun çok geniş bir kesimini oluşturan çalışanların ekonomik durumu çizilen pembe tablolara rağmen hiçte iyi değildir. Birleşik Kamu-İş olarak Hükümeti tüm çalışanlara güvenceli iş, insanca yaşayacak bir ücret düzeyi ve bunların sağlanabilmesi için grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarını güvenceye almaya çağırıyoruz. Saygılarımızla…