GREVSİZ SENDİKA YASASINA HAYIR

GREVSİZ SENDİKA YASASINA HAYIR

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ YASASI’NDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI TBMM’YE SEVK EDİLDİ.

 

Uzun süredir tartışılan kamu çalışanlarına sözde toplu sözleşme yapma olanağı getirecek olan yasa değişiklik tasarısı Bakanlar kurulunca nihayet TBMM’ye sevk edildi. 

Cumhuriyet tarihinde ilk defa kamu çalışanları yılbaşında zamsız maaş aldılar. Bunun gerekçesi memur maaş artışının TBMM’de yapılacak yeni toplu sözleşme yasası sonrasında, sendikaların Hükümetle imzalayacakları toplu sözleşmeye bırakılması olarak sunulmuştur. 

Oysa TBMM’ye sevk edilen yasa tasarısından da anlaşıldığı üzere asıl sorun yeni yasayla tek söz sahibi yapılmak istenen Memur-Sen’in, masadan sıfır zamla kalkmış olmasını perdelemektir. 

Hükümet TBMM’den çıkardığı 2012 yılı Bütçesine ilk altı ay için %3’lük bir ücret artışı öngörmüştü. Pekâlâ bu oran avans olarak maaşlara yansıtılabilirdi. Ancak yakın bir zamanda Memur-Sen’in imza atacağını düşündükleri toplu sözleşmede de zaten bu orana yakın bir ücret artışı kabul edileceğinden Memur-Sen’in masadan sıfır zamla kalkmasını perdelemek için bu kez yılbaşında zamlı maaşlar ödenmedi. 

Şimdi, bu oyunun senaryosuna 4688 sayılı yasada değişiklik öngören yasa tasarısında rastlıyoruz. 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliklerinin üzerinden geçen bir yıldan fazla bir zamandır tartışılan yasada tüm diğer sendika ve konfederasyonların itirazlarının dikkate alınması bir yana her yeni metinde daha da fazla yandaş sendikanın istekleri doğrultusunda değişiklik yapıldığı görülmektedir. 

Uluslar arası sözleşmelerle belirlenmiş olan evrensel ilkelere uygun bir tasarıdan çok uzak metinde en küçük bir katılım, çoğulculuk, demokrasi, örgütlenme özgürlüğü, grev hakkı ve dolayısıyla gerçek bir toplu sözleşme düzenine rastlamak mümkün değildir. 

Bundan önce defalarca belirttiğimiz üzere, sendika hakkı, toplu sözleşme hakkı ve grev hakkı ayrılmaz bir bütündür. Bu haklar uluslar arası sözleşmelere uygun olarak tanınmadıkça yapılan düzenlemeye bir oyun demekten başka seçenek kalmamaktadır. 

Grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarını isteyen kamu emekçilerinin bu oyunlara boş vererek “hak verilmez alınır” ilkesinden hareketle bir an önce eyleme geçmesi gerekmektedir

TBMM’ye sevk edilen yasa tasarısında eski metinlerden farklı olarak hizmet kollarında yetkili sendikaların hiçbir öneminin kalmamış olması göze çarpmaktadır. Yasa hem sendikaları belirlenmiş olan hizmet kollarında kurulma konusunda zorlamakta hem de bırakın her bir kamu kurumunun özgün koşullarına, hizmet kolu düzeyinde bile bu sendikaların toplu sözleşme yapmasına olanak getirmemektedir. 

Bu durumdan en çok belediye çalışanlarının etkileneceği ve şu ana kadar belediyelerle yapılmış yüzlerce toplu sözleşmeye rağmen bu işyerlerinde bir daha toplu sözleşmeye izin verilmeyeceği ortadadır. 

Toplu sözleşmenin kapsamına sadece bir takım mali ve sosyal haklar girmektedir. Tek tek sayılan bu mali ve sosyal hakların isimlerinin sayılmasından hiç değilse bu konularda özgürce pazarlık yapılacağı anlamı çıkmasın. Yasa tasarısında bu haklarla ilgili sistem değişikliği yapılması da yasaklanmıştır. Yani taraflar şu katsayı sisteminden vazgeçelim dese bu mümkün olmayacaktır. Bu madde toplu sözleşmeyi aslında yüzdelik ücret artışlarına indirgemektedir. 

Toplu sözleşme de çalışanların temsili, konfederasyon düzeyinde olmaktadır. Tasarıya göre hiçbir evrensel kuralda bulunmayan nitelikte bir temsil söz konusudur. Toplu sözleşmede çalışanları en çok üyeye sahip ilk üç konfederasyonun temsil edeceği belirtilmiş ancak yedi kişiden oluşacak heyette en çok üyeye sahip konfederasyonun heyet başkanı dâhil dört kişiyle temsil edilmesi öngörülmüştür. Bununla da yetinilmemiş sözleşmeye yalnızca heyet başkanının imza koyması hükmü getirilmiş, eğer sözleşme imzalanmışsa hakem kuruluna da başvurulamayacağı belirtilmiştir. 

Bir başka deyişle sözleşme masasına memur-sen 4 kişi oturacak, bunlardan birisi heyet başkanı olacak, diğer konfederasyonların temsilcileri ne derse desin, hatta geriye kalan 6 üye ne derse desin heyet başkanı sözleşmeyi imzalarsa hakem kuruluna dahi başvurulamayacaktır. 

Bu traji -komik durumu şimdiki sistemle karşılaştırdığımızda sözde toplu sözleşme düzenine nasıl geçtiğimizi daha iyi anlayabiliriz. 

Mevcut sistemde memurların mali ve sosyal hakları Bütçe Yasası ile dolayısıyla TBMM tarafından belirlenmektedir. Aynı yasayla ücretlere yılın ikinci altı ayı ve ek zamlar konusunda artış yapmak üzere Bakanlar Kurulu’na yetki verilmektedir. Bakanlar kurulunda bir karar verilebilmesi için bütün bakanların ve başbakanın imzası gereklidir. TBMM’ye sev edilen yasa tasarısında ise bütün yetki aslında bir tek bakanla memur-sen’in başkanına verilmiştir. İşte bu ileri demokrasi olsa gerek. 

Bütün bunlara rağmen eğer hakem kuruluna başvurulmuşsa, adı hakem olan ancak çoğunluğu hükümet tarafından belirlenen kişilerden oluşan zorunlu tahkim kurulu son sözü söyleyecektir. 

Böyle bir yasanın kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı getirdiğini söylemek çalışanlarla dalga geçmektir. Grev hakkının olmadığı bir toplu sözleşme düzeni, isterse tam anlamıyla özgür bir pazarlığı içerse bile gerçek anlamda bir toplu sözleşme değilken, böylesi bir yasayla amaçlanan olsa olsa dalga geçmektir.

                                                                                                    TİS VE ARAŞTIRMA SEKRETERLİĞİ


 


 

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun adı "Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 4688 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar ile Kamu İşveren Kurulu arasında yürütülecek toplu görüşmelere ilişkin esasları düzenlemektir" ibaresi "toplu sözleşme yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 4688 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (h), (ı), (j) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Kamu görevlisi: Bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini,"

"h) Toplu sözleşme: Bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda mutabık kalınması durumunda taraflarca imzalanan sözleşmeyi,

ı) Toplantı tutanağı: Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, tarafların uzlaştığı ve uzlaşamadığı konuların yer aldığı tutanağı,

j) İşyeri sendika temsilcisi: Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendikaca o iş yerinden seçilen kamu görevlisini,

k) Sendika işyeri temsilcisi: Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendika dışındaki her bir sendika tarafından o işyerinden seçilen kamu görevlisini,"

MADDE 4- 4688 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "en az iki yıldan beri" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sendikanın kurucuları; sendika tüzüğü ve kamu görevlisi olduklarını gösterir belge ile sendikayı ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin isimlerini kuruluş dilekçelerinin ekinde sendika merkezinin bulunacağı ilin valiliğine vermek zorundadırlar.

Konfederasyon kurucuları, konfederasyon tüzüğü ile sendikaların konfederasyon kurulmasına ilişkin kurucular kurulu kararını ve konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin isimlerini konfederasyon merkezinin bulunacağı ilin valiliğine vermek zorundadırlar. Konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecekler, üyesi oldukları sendikaların zorunlu organlarına seçilmemişlerse, kamu görevlisi olduklarını gösterir belgeyi eklemekle yükümlüdürler."

"Valilik, tüzük ve belgelerin birer örneğini, onbeş işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir."

MADDE 5- 4688 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g), (k) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Genel kurulun görev ve yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve yeter sayıları ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının oluşumu, bu kurulların görevleri ve toplantı usulü."

"k) Üyelik ödentisinin oranı."

"n) Tüzüğün değiştirilmesi usulü, yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlarca veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen tüzük hükümlerinin değiştirilmesi için yönetim kuruluna yetki verilebilmesi."

MADDE 6- 4688 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan ", Devlet Personel Başkanlığına" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"Sendika ve konfederasyonlar, birinci fıkrada belirtilen organların dışında da organlar kurabilir. Tüzüklerinde belirtilmesi kaydıyla genel kurul dışındaki organlar, görev, yetki ve sorumluluklarını kurulacak bu organlara devredebilir."

MADDE 7- 4688 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sendika şubesi genel kurulları ve üye sayısı bini aşan sendikaların genel kurulları delegelerle yapılabilir."

MADDE 8- 4688 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrasına "tüzük hükümleri gereğince" ibaresinden sonra gelmek üzere "altmış günü geçmemek kaydıyla" ibaresi eklenmiştir.

"Olağan genel kurul toplantıları dört yılı aşmamak üzere tüzüklerde belirtilen sürede yapılır.

İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az onbeş gün önce elektronik ortamda gönderilir veya internet sitesinde ilan edilir."

MADDE 9- 4688 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) Sendika şubesi açma, şubeleri birleştirme veya kapatma; sendika şubesi açma ve başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatma konularında yönetim kuruluna yetki verme."

MADDE 10- 4688 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine "denetçiden oluşur" ibaresinden önce gelmek üzere ", en çok beş" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- 4688 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanların üyelikleri, sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri, farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların ise üyelikleri, varsa sendika şubesi ve sendika organlarındaki görevleri sona erer."

MADDE 12- 4688 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sendika veya konfederasyonlar, tüzüklerinde gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası kuruluş kurabilir, amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara üye olabilir ve üyelikten çekilebilirler.

Sendika ve konfederasyonlar ikinci fıkra kapsamına giren faaliyetlerini gerçekleşme tarihinden itibaren onbeş gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. Bildirime ilgili kuruluş tüzüğünün bir örneği de eklenir."

MADDE 13- 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına "işyeri sendika temsilcisi" ibaresinden sonra gelmek üzere ", sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi" ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan "haklı bir sebep olmadıkça ve" ibaresi ile dördüncü fıkrasında yer alan "seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü ve beşinci fıkralarına sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Sendika yönetim kurulu üyelerinin, bu fıkrada belirtilen haklardan yararlanabilmesi için bağlı bulundukları sendikanın şube kurulması için öngörülen üye sayısına ulaşması, konfederasyon yönetim kurulu üyelerinin bu fıkrada belirtilen haklardan yararlanabilmesi için ise konfederasyona bağlı sendikaların toplam üye sayısının genel kurullarını delegelerle yapabilecek sendika üye sayısına ulaşması gerekir.

Sendika şubesi bulunmayan il ve ilçelerde il ve ilçe temsilciliği kurulabilir."

MADDE 14- 4688 sayılı Kanunun Dördüncü Kısım başlığında yer alan "İdarî Kurullar" ibaresi "Yönetime Katılma" şeklinde değiştirilmiş, 19 uncu maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendine "dinlenme yerleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "misafirhane," ibaresi eklenmiş ve (h) bendinde yer alan "yapmak ve bu amaçla" ibaresi "yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ile" şeklinde değiştirilmiştir.

"Konfederasyonlar, bu Kanundaki hükümler çerçevesinde, toplu sözleşme görüşmelerinde taraf olmaya yetkilidir."

"a) Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek ve toplu sözleşmenin uygulanmasını izlemek üzere yapılacak çalışmalara temsilciler göndermek."

MADDE 15- 4688 sayılı Kanunun Dördüncü Kısım İkinci Bölüm başlığı "Yönetime Katılma" şeklinde ve 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kamu Personeli Danışma Kurulu

MADDE 21- Kamu Personeli Danışma Kurulu, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyalogun geliştirilmesi, kamu personel mevzuatının ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, yönetimin daha iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması ve kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirilmesi amacıyla; Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, en çok üyeye sahip üç konfederasyonun genel başkanı ve Devlet Personel Başkanından oluşur. Kurula gündemde yer alan konulara göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile yetkili sendikaların temsilcileri de davet edilebilir.

28 inci maddede belirtilen toplu sözleşme konulan ile kurumsal konular dışında kalan ve kamu personel sistemini ilgilendiren genel nitelikli konular, Kamu Personeli Danışma Kurulunda değerlendirilir.

Kamu Personeli Danışma Kurulu, her yıl Mart ve Kasım aylarında toplanır. Kurulun sekreterya hizmetleri Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür."

MADDE 16- 4688 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İşyeri sendika temsilcileri ve sendika işyeri temsilcileri

MADDE 23- İşyerlerinde 30 uncu madde uyarınca yapılan tespite göre kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika, işyeri sendika temsilcisi seçmeye yetkilidir. İşyerindeki kamu görevlisi sayısı 200′e kadar ise bir, 201-600 arasında ise en çok iki, 601-1000 arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok dört, 2000′den fazla ise en çok beş işyeri sendika temsilcisi seçilebilir. Bu temsilcilerden biri ilgili sendika tarafından baştemsilci olarak görevlendirilebilir.

İşyeri sendika temsilcileri, işyerlerinde kamu görevlilerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve kamu görevlileri ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla işyerinden seçilir. İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini işyerinde, haftada iki saat olmak üzere yerine getirirler ve bu sürede izinli sayılırlar.

Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendikanın dışında faaliyette bulunan sendikalar da, bu Kanun kapsamına giren sendikal faaliyetlerin yürütülmesi açısından koordinasyon görevini yürütmek üzere o işyerinden sendika işyeri temsilcisi belirleyebilirler.

Kamu işvereni yönetim ve hizmetin işleyişini engellemeyecek biçimde sendika temsilcilerine çalışma saatleri içinde ve dışında görevlerini yapabilmeleri için imkânlar ölçüsünde kolaylıklar sağlar."

MADDE 17- 4688 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasına "işyerinde herkesin görebileceği yerde" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve kurumsal düzeyde duyurulabilecek diğer araçlarla" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18- 4688 sayılı Kanunun Altıncı Kısım başlığı "Toplu Sözleşme" şeklinde ve 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Toplu sözleşmenin kapsamı

MADDE 28- Toplu sözleşme; kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsar.

Aylık ve ücretler ile diğer mali ve sosyal haklara ilişkin sistemde değişiklik öngören talepler toplu sözleşmenin kapsamı dışındadır.

Toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamaz.

Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden iki mali yıl için geçerlidir.

8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre aylık ödenmekte olanların aylıklarının hesabında da toplu sözleşme hükümlerine göre belirlenen aylık ve taban aylık katsayıları esas alınır. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılık hali esas alınarak bağlanan yaşlılık veya malullük aylıklarında yapılacak artışlar hakkında 5510 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz ve bu aylıklar toplu sözleşme hükümlerine göre belirlenen aylık ve taban aylık katsayılarındaki artış dikkate alınarak artırılır."

MADDE 19- 4688 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Toplu sözleşmenin tarafları ve imza yetkisi

MADDE 29- Toplu sözleşme görüşmelerine kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri adına Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti katılır.

Kamu İşveren Heyeti, Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinden oluşur.

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti, bağlı sendikaların toplam üye sayısı itibarıyla en fazla üyesi bulunan konfederasyonun Heyet Başkanı olarak belirleyeceği bir temsilci ile bağlı sendikaların üye sayıları esas alınmak kaydıyla en fazla üyesi bulunan konfederasyon tarafından belirlenecek üç, ikinci sırada bulunan konfederasyon tarafından belirlenecek iki ve üçüncü sırada bulunan konfederasyon tarafından belirlenecek bir temsilci olmak üzere yedi üyeden oluşur. Heyet Başkanı ve temsilciler, toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından onbeş gün önce konfederasyonlar tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Heyet Başkanlığı sıfatını haiz konfederasyon temsilcisinin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması veya görüşmelerden çekilmesi halinde Heyet Başkanlığı yetkisi, en çok üyeye sahip olma sırası esas alınarak görüşmelere katılmaya yetkili diğer konfederasyon temsilcileri tarafından kullanılır.

Toplu sözleşmeyi kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti Başkanı, kamu görevlileri adına Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı imzalar.

Bu madde hükümlerine göre toplu sözleşmenin imzalanması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz."

MADDE 20- 4688 sayılı Kanunun Altıncı Kısım İkinci Bölüm Başlığı "Üye Sayılarının Tespiti ve Toplu Sözleşme Görüşmeleri", 30 uncu maddesinin başlığı "Üye sayılarının tespiti" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan "Yetkili sendika ve konfederasyonların" ibaresi "Sendika ve konfederasyonların üye sayılarının" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın son paragrafında yer alan "her hizmet kolundaki yetkili" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Sonuçların yayımı tarihinden itibaren beş işgünü içinde kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonlarının üye sayılarının yanlışlığı iddiasıyla sendika ve konfederasyonlarca Ankara İş Mahkemesine itiraz edilebilir. Mahkeme itirazı onbeş gün içinde karara bağlar."

MADDE 21- 4688 sayılı Kanunun 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Toplu sözleşme görüşmeleri

MADDE 31- Toplu sözleşme görüşmeleri son rakamı tek olan yıllarda yapılır.

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti tarafından hazırlanan toplu sözleşme teklifi, toplu sözleşme görüşmelerinin başlama tarihinden en az bir hafta önce Kamu İşveren Heyetine sunulmak üzere Devlet Personel Başkanlığına verilir. Ortak bir teklif üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde ise Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil olan her bir konfederasyon tarafından hazırlanan toplu sözleşme teklifleri aynı süre içerisinde Devlet Personel Başkanlığına verilir.

Kamu İşveren Heyeti Başkanının belirleyeceği kurum temsilcileri ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetinin toplam sayısı onbeşi geçmemek üzere belirleyeceği temsilciler, toplu sözleşme görüşmelerine teknik heyet olarak iştirak edebilirler.

Toplu sözleşme görüşmelerine, Ağustos ayının ilk işgünü Kamu İşveren Heyeti Başkanınca belirlenen ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil konfederasyonlara görüşmelerin başlamasından en az bir hafta önceden bildirilen yerde başlanır. Toplu sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç Ağustos ayının son işgünü tamamlanır. Hafta sonu tatil günleri hariç olmak üzere resmi tatil günlerine rastlayan günlerde toplu sözleşme görüşmelerine ara verilir. Toplu sözleşme görüşmelerinin yürütülmesinde uygulanacak yöntem ve görüşme takvimi yönetmelikle düzenlenir.

Her bir hizmet kolunda en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sendikasının temsilcisi, toplu sözleşme teklifinde yer alan hizmet kollarına özgü mali ve sosyal haklara ilişkin taleplerini açıklamak üzere Kamu İşveren Heyeti Başkanı ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanının belirleyeceği yöntem ve takvime uygun olarak toplu sözleşme görüşmelerine katılabilir.

Toplu sözleşme görüşme süreci sonunda toplu sözleşme veya toplantı tutanağı imzalanır.

İmzalanan toplu sözleşme metinleri Resmi Gazetede yayımlanır.

Toplu sözleşme görüşmelerine katılmaya yetkili hiçbir konfederasyon temsilcisinin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması veya toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasına rağmen tarafların Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurmaması halinde, kamu görevlilerine sonraki iki mali yıl boyunca uygulanacak mali ve sosyal haklar genel hükümlere göre belirlenir."

MADDE 22- .4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm ve başlığı eklenmiş, 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Altıncı Kısım Üçüncü Bölüm başlığı yürürlükten kaldırılmıştır.

"ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uyuşmazlıkların Çözüm Usulleri

Uyuşmazlık hali

MADDE 33- Toplu sözleşme süreci sonunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, üzerinde uzlaşılan ve uzlaşılamayan konuları içeren toplantı tutanağı, Kamu İşveren Heyeti Başkanı ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı tarafından imzalanır.

Toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması ve toplantı tutanağı imzalanamaması halinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığına dair tespit tutanağı tutulur.

Toplantı tutanağı imzalanmasından veya görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığının tespit tutanağı ile belirlenmesinden itibaren üç işgünü içerisinde Heyet Başkanları tarafından Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulabilir.

Toplu sözleşme kapsamına girmeyen konulara ilişkin olarak Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz."

MADDE 23- 4688 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kamu Görevlileri Hakem Kurulu

MADDE 34- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu her toplu sözleşme dönemi için;

a) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Bakanlar Kurulunca Başkan olarak seçilecek bir üye,

b) Kamu İşveren Heyeti Başkanınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığından görevlendirilecek birer üye,

c) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye,

d) Üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az Doçent unvanını taşımak kaydıyla, Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan tarafından önerilecek yedi öğretim üyesi arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir üye,

e) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından üç, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından ikişer olmak üzere (c) bendinde belirtilen bilim dallarından en az Doçent unvanını taşımak kaydıyla, önerilecek toplam yedi öğretim üyesi arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir üye,

olmak üzere onbir üyeden oluşur.

Kamu İşveren Heyeti Başkanınca görevlendirilen üyeler, konfederasyonlarca belirlenen üyeler ile öğretim üyeleri, toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından iki hafta önce Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun Başkan ve diğer üyeleri, toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan önce belirlenir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı ve her bir üyesi için aynı usul ve esaslar çerçevesinde birer yedek üye görevlendirilir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine Başkan dahil en az sekiz üyenin katılımı ile toplanır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyelerin yerine yedekleri çağırılır. Çalışma programı, toplantı gündemi, toplantı veya tespit tutanağının inceleme usul ve esasları ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Başkan tarafından belirlenir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, tarafların başvuru tarihinden itibaren beş gün içinde kararını verir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Karara katılmayan üyeler, ayrı ayrı veya birlikte, karşı oy şerhini ve gerekçesini tutanağa yazdırır.

Kurul kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.

Kurul kararları taraflara üç gün içerisinde yazılı olarak bildirilir ve Resmi Gazetede yayımlanır.

Her toplantı günü için toplantıya katılan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanına (5000), üyelere (4500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda toplantı ücreti ödenir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun sekreterya hizmetleri Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür. Toplu sözleşme görüşmeleri ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu çalışmalarına katılacak olanların ağırlama, konaklama, yolluk ve gündelikleri ile diğer her türlü giderleri Devlet Personel Başkanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır."

MADDE 24- 4688 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"c) Kamu Personeli Danışma Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma usul ve esasları, toplu sözleşme görüşmelerinin yapılma usul ve esasları, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili ve çalışma usul ve esasları ile bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere ihtiyaç duyulacak diğer hususlar,

d) Sendika üye sayıları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar,"

MADDE 25- 4688 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Yüksek İdarî Kurula" ibaresi "Kamu Personeli Danışma Kuruluna" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- 4688 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇÎCİ MADDE 11- 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları belirlemek üzere yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde başlanır. Bu toplu sözleşme görüşmelerine katılacak sendika ve konfederasyonların belirlenmesinde 7/7/2011 tarihli ve 27987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2011 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ hükümleri esas alınır.

GEÇİCİ MADDE 12- 41 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yönetmelik bir ay içinde yürürlüğe konulur."

MADDE 27- 4688 sayılı Kanunun;

a) 5 inci maddesinin ikinci fıkrası,

b) 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "100 ve daha fazla kamu

görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları," ile (j) bendinde yer alan "ile

kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeli" ibareleri,

c) 32 nci maddesi,

ç) 35 inci maddesi,

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "toplu sözleşme primi" ibaresi "toplu sözleşme ikramiyesi" şeklinde değiştirilmiş ve ek 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına "28 inci" ibaresinden sonra gelmek üzere ", ek 1 inci, ek 4 üncü" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 29- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 30- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür